OSTALO / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 22. svibnja 2017.

Godina IV - broj 4.GRAD RIJEKA, Korzo 16, Rijeka, OIB: 54382731928, kojeg zastupa gradonačelnik mr.sc. Vojko Obersnel (u daljnjem tekstu: Nositelj izrade Plana)

 

i

 

ARTURUS VERONA d.o.o. iz Zagreba, Vebera Tkalčevića 30, OIB: 38915031110, kojeg zastupa direktor Damir Pavlić, (u daljnjem tekstu: Investitor/ Osiguravatelj sredstava za izradu Plana) zaključuju

 

 

 

U G O V O R

o financiranju izrade

Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo

 

 

 

Članak 1.

 

Predmet ovog ugovora jest financiranje izrade Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (u daljnjem tekstu: Plan) te s tim u vezi reguliranje međusobnih odnosa Nositelja izrade Plana i Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana.

Ovaj ugovor zaključuje se temeljem članaka 63. stavka 2, 167. i 168. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13, u daljnjem tekstu: Zakon), članka 9. Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja dijela područja Krnjevo (“Službene novine Grada Rijeke” broj 13/16, u daljnjem tekstu Odluka o izradi) i Ugovora o izradi Plana zaključenog između Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i Izrađivača Plana.

Odluka o izradi Plana i Ugovor o izradi Plana iz stavka 2. ovog članka sastavni su dio ovog ugovora.

 

 

Članak 2.

 

Ugovorne strane utvrđuju da je:

            – Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana financirao izradu analiza, stručnih podloga i projekata u cilju realizacije vlastitog programa gradnje koja su izradila ovlaštena trgovačka društva Arhitektonski biro Turato d.o.o. i Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, a koja su rješenja, kao i cjelokupna korespondencija između ugovornih strana u periodu od siječnja do prosinca 2016. godine, od strane Nositelja izrade Plana prihvaćena kao podloga za izradu Plana,

            – Gradsko vijeće Grada Rijeke na 28. sjednici održanoj 29. studenog 2016. godine donošenjem Odluke o izradi Plana prihvatilo da se izrada Plana financira iz sredstava Investitora,

            – Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana izrazio je namjeru da u cijelosti financira izradu Plana, kako bi na zemljištu u svom vlasništvu izgradio građevine i uredio površine u svom interesu, a u skladu s programom gradnje i prostorno-planskim rješenjima budućeg Plana,

            – Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana zaključio dana 1. lipnja 2016. godine s trgovačkim društvom Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, Strossmayerova 3, kao ovlaštenim izrađivačem prostornih planova (u daljnjem tekstu: Izrađivač Plana) Ugovor o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 20 – Krnjevo i vezane konzultantske usluge (u daljnjem tekstu: Ugovor o izradi Plana).

 

 

Članak 3.

 

Temeljem ovog ugovora Nositelj izrade Plana obvezuje se provoditi radnje koje su mu po Zakonu povjerene u nadležnost u cilju donošenja Plana, a sukladno prirodi ovog ugovora naročito:

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje će se ugraditi u Nacrt prijedloga Plana i proslijediti na javu raspravu,

– u svom sjedištu omogućiti uvid u Plan te davati potrebna stručna obrazloženja rješenja Plana Investitoru/Osiguravatelju sredstava za izradu Plana, stručnoj i svekolikoj javnosti i drugim sudionicima u svim fazama njegove izrade,

– utvrditi prijedlog Plana za javnu raspravu i provesti proceduru javne rasprave te u suradnji s Izrađivačem Plana sačiniti i pravovremeno objaviti Izvješće o javnoj raspravi,

– u suradnji s Izrađivačem Plana odlučiti o stručnom rješenju koje proizlazi iz javne rasprave Plana i programa gradnje,

– utvrditi konačni prijedloga Plana te u suradnji s Izrađivačem Plana pribaviti pozitivna mišljenja i suglasnosti na Plan,

– obavještavati javnost, Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana i druge sudionike u postupku izrade/donošenja Plana te voditi drugu potrebnu korespondenciju,

– brinuti o rokovima izrade Plana utvrđenim Zakonom, Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana na način da osigura što kvalitetnije i brže donošenje Plana,

– provesti postupak ocjene o potrebi stateške procjene Plana na okoliš /strateške procjene utjecaja Plana na okoliš sukladno propisima koji reguliraju zaštitu okoliša te odlukama nadležnih tijela,

– te po potrebi provesti i druge postupke i radnje s ciljem donošenja Plana.

 

 

 

Članak 4.

 

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana temeljem ovog ugovora obvezuje se aktivno sudjelovati u izradi Plana iznošenjem svojih programa/prijedloga Nositelju izrade Plana u roku od 30 dana od dana sklapanja ovog ugovora.

Program/prijedlog Investitora/Osiguravatelja sredstava za izradu Plana mora biti utemeljem na Odluci o izradi Plana, programu gradnje te na pozitivnim propisima koji reguliraju područje prostornog planiranja/uređenja i na prostornim planovima šireg područja, u protivnom ne obvezuje Izrađivača Plana i Nositelja izrade Plana.

 

 

 

Članak 5.

 

Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana u cijelosti snosi troškove izrade Plana sukladno Ugovoru o izradi Plana te se obvezuje da će, po potrebi, snositi troškove drugih stručnih podloga ukoliko se prema važećim propisima iste pokažu kao neophodne (npr. strateška studija i sl.) u cilju zakonitog donošenja Plana.

 

 

 

Članak 6.

 

U slučaju da uslijed objektivnih okolnosti budu produženi rokovi za izradu i donošenje Plana utvrđeni Odlukom o izradi Plana i Ugovorom o izradi Plana, ugovorne strane su suglasne da se rokovi računaju prema novonastalim okolnostima, bez potrebe izmjene ovog ugovora.

 

 

 

Članak 7.

 

Sve sporove nastale temeljem ovog ugovora ugovorne strane rješavat će mirnim putem, u protivnom utvrđuje se nadležnost suda u Rijeci.

 

 

 

Članak 8.

 

Na sve ostale odnose koje ovaj ugovor nije predvidio primjenjuju se odredbe Zakona o obveznim odnosima.

 

 

Članak 9.

 

Ovaj ugovor sastavljen je u šest (6) istovjetnih primjeraka, od kojih tri (3) zadržava Nositelj izrade Plana, dva (2) primjerka zadržava Investitor/Osiguravatelj sredstava za izradu Plana, a jedan (1) primjerak dostavit će se Izrađivaču Plana.

 

 

 

Članak 10.

 

Ovaj ugovor objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

U Rijeci, 4. travnja 2017.
Klasa: 350-03/16-01/5
Urbroj: 2170/01-01-10-17-36

 

 

 

 

 

INVESTITOR/OSIGURAVATELJ                                 NOSITELJ IZRADE PLANA

SREDSTAVA ZA IZRADU PLANA:                                                                                                   

ARTURUS VERONA d.o.o.                                                      GRAD RIJEKA:

                                                                                                   

           Direktor:                                                                           Gradonačelnik:

 

     Damir Pavlić, v.r.                                                            mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.