GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 22. svibnja 2017.

Godina IV - broj 4.Na temelju članka 7. stavka 1. Odluke o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. travnja 2017. godine, donio je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o imenovanju Odbora književne nagrade Drago Gervais

 

 

 

I.

 

U Odbor književne nagrade Drago Gervais (u daljnjem tekstu: Odbor), imenuju se:

  1. Ivan Šarar, kao predstavnik Grada Rijeke,
  1. Niko Cvjetković, kao predstavnik Gradske knjižnice Rijeka,
  1. Lea Lazzarich, kao predstavnica Kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo Grada Rijeke.

 

 

 

II.

 

Zadaće Odbora utvrđene su Odlukom o književnoj nagradi Drago Gervais (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 22/07 i 40/09).

 

 

 

III.

 

Članovi Odbora imenuju se na vrijeme od dvije godine.

 

 

 

IV. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/35-94
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 4. travnja 2017.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik

mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.