GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 22. svibnja 2017.

Godina IV - broj 4.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), a u svezi sa Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. travnja 2017. godine, donio je

 

 

 

 

IZMJENE PLANA
prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu

 

 

 

I.

 

U Planu prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 1/17, u daljnjem tekstu: Plan), tablica iz točke II., koja čini sastavni dio Plana, mijenja se kako slijedi:

– u redu pod rbr. 9. “Odjel za gradsku samoupravu i upravu”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.c. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna“ brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”;

– u redu pod rbr. 10., “Uredu Grada”, u stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme”, podstupcu 5.a. brojka “2” zamjenjuje se brojkom “3”, u stupcu “Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme”, podstupcu 6.a. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna” brojka “2” zamjenjuje se brojkom “4”;

– u redu “Ukupno”, stupcu “Potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme“, podstupcu 5.a. brojka “29“ zamjenjuje se brojkom “30”, u podstupcu 5.c. brojka “2” zamjenjuje se brojkom “3”, u stupcu “Potreban broj vježbenika na određeno vrijeme”, podstupcu 6.a. brojka “0” zamjenjuje se brojkom “1”, a u stupcu 7. “Ukupno planiranih popuna“ brojka “33” zamjenjuje se brojkom “36”.

 

 

 

II.

 

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/36-94
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 4. travnja 2017.

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.