GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 20. stavka 3. Zakona o boravišnoj pristojbi (“Narodne novine” broj 152/08, 59/09, 97/13, 158/13 i 30/14 ) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

P R O G R A M
utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka
turista na području grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim se Programom utroška dijela boravišne pristojbe namijenjene poboljšanju uvjeta boravka turista na području grada Rijeke za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program), planira dio boravišne pristojbe ostvarene u 2017. godini, utrošiti za sljedeće namjene:

 

 

Naziv programa

Predmet sufinanciranja

 

Sredstva

Korisnik

1.

Informativna služba za građane i goste

Turistički informativni centar, Korzo 14 i Info punkt, Partizanski put 9a

 

150.000,00 kuna

Turistička zajednica grada Rijeke

2.

 

Kalendar zbivanja

ŠTA DAnas?

 

Aktivnosti kalendara zbivanja

 

  90.000,00 kuna

Turistička zajednica grada Rijeke

 

 

UKUPNO:

240.000,00 kuna

 

 

 

 

Članak 2.

 

Prihod od boravišne pristojbe planiran je u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 240.000,00 kuna.

 

 

Članak 3.

 

Sredstva iz članka 1. ovoga Programa isplaćivat će se Turističkoj zajednici grada Rijeke s pozicije 246 Odjela gradske uprave za poduzetništvo Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu, prema dinamici izvršene uplate sredstava boravišne pristojbe u Proračun Grada Rijeke sukladno Zakonu o boravišnoj pristojbi, a do visine uplaćenih sredstava u Proračun Grada Rijeke s te osnove.

 

 

Članak 4.

 

Grad Rijeka će s Turističkom zajednicom grada Rijeke sklopiti ugovor kojim će se utvrditi namjensko korištenje sredstava boravišne pristojbe i način izvještavanja o utrošenim sredstvima iz članka 1. ovoga Programa.

 

 

Članak 5.

 

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/41
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.