GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 117. stavka 5. Zakona o socijalnoj skrbi (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14, 99/15, 52/16 i 16/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o socijalnoj skrbi

 

 

 

 

*Odluka o socijalnoj skrbi nalazi se na dnu stranice*

 

KLASA: 021-05/17-01/17
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Odluka o socijalnoj skrbi