GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 85/15-pročišćeni tekst), članka 44. Zakona o najmu stanova (“Narodne novine” broj 91/96, 48/98, 66/98 i 22/06) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način i postupak prodaje stanova i idealnih dijelova stanova (u daljnjem tekstu: stan) u vlasništvu Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

 

Članak 2.

 

Predmet prodaje prema ovoj Odluci je:
– stan koji koristi najmoprimac na temelju ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom,
– stan koji koristi najmoprimac na temelju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom,
– stan koji koristi najmoprimac, korisnik ili suvlasnik na temelju druge valjane pravne osnove,
– stan koji je slobodan od osoba i stvari, a za koji Povjerenstvo za kategorizaciju stanova utvrdi da je ulaganje u njegovo uređenje da bi se doveo u stanje prikladno za stanovanje, neopravdano (stan neprikladan za stanovanje).

Pod stanom u smislu stavka 1. ovoga članka razumijeva se i kuća koju u naravi čini jedan stan zajedno s pripadajućim zemljištem.

 

 

Članak 3.

 

Stan slobodan od osoba i stvari prikladan za stanovanje ili stan za koji Povjerenstvo za kategorizaciju stanova utvrdi da je ulaganje u njegovo uređenje da bi se doveo u stanje prikladno za stanovanje opravdano, u pravilu se ne izlaže prodaji.

 

 

 

Članak 4.

 

Predmet prodaje prema ovoj Odluci nije:
– stan koji je predmet određivanja naknade prema Zakonu o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (stan koji je prešao u društveno vlasništvo i općenarodnu imovinu temeljem konfiskacije, nacionalizacije i drugi tada važećih propisa), neovisno o upisu vlasništva u zemljišnu knjigu,
– stan koji je društveno poduzeće u postupku pretvorbe prenijelo Fondu u komunalno-stambenoj djelatnosti općine Rijeka, a koji nije prodan nositelju stanarskog prava (stan koji je u vlasništvu Republike Hrvatske sukladno odredbama članaka 4. i 65. Zakona o upravljanju i raspolaganju imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske), neovisno o upisu vlasništva u zemljišnu knjigu,
– stan u vlasništvu Grada koji je izgrađen po programu društveno poticane stanogradnje, sve do otplate kreditnih sredstava kojima je financiranja gradnja,
– stan u vlasništvu Grada koji je izgrađen po programu društveno poticane stanogradnje, sve do otplate javnih sredstava (financijska i druga sredstva koja za poticanje stanogradnje osiguravaju Republika Hrvatska i jedinice lokalne samouprave), osim uz izričiti pristanak Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN).

 

 

Članak 5.

 

Iznimno od odredbe članka 4. ove Odluke, Grad može sukladno odredbama ove Odluke prodati stan iz članka 4. stavka 1. podstavaka 1. i 2. ove Odluke, uz izričito pisano ovlaštenje nadležnog tijela koje zastupa Republiku Hrvatsku kao stvarnog knjižnog vlasnika stana.

U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Grad i nadležno tijelo koje zastupa Republiku Hrvatsku sklopit će sporazum kojim će se regulirati međusobna prava i obveze.

 

 

II. NAČIN, UVJETI I POSTUPAK PRODAJE STANOVA

 

 

 

Članak 6.

 

Stan iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke prodaje se neposrednom pogodbom, sukladno Zakonu o najmu stanova.

Stan iz članka 2. stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ove Odluke te stan iz članka 3. ove Odluke prodaje se na temelju javnog natječaja, sukladno Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima.

Postupak prodaje stanova provodi Grad, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom.

 

 

 

Članak 7.

 

Za svaki stan koji se izlaže prodaji pribavlja se energetski certifikat te izrađuje procjembeni elaborat, koji obuhvaća nalaz i mišljenje stalnog sudskog vještaka za procjenu nekretnina ili procjenu stalnog sudskog procjenitelja, utvrđenih sukladno propisu kojim se regulira procjena vrijednosti nekretnina.

Početna kupoprodajna cijena stana ne može biti niža od cijene utvrđene procjembenim elaboratom.

Jamčevina iznosi 10% od iznosa početne kupoprodajne cijene stana i uplaćuje se u korist proračuna Grada.

 

 

Članak 8.

 

Trošak izrade procjembenog elaborata za stan iz članka 2. stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ove Odluke snosi najmoprimac, korisnik odnosno suvlasnik stana.

Ukoliko osoba iz stavka 1. ovoga članka kupi stan, plaćeni trošak izrade procjembenog elaborata uračunava se u kupoprodajnu cijenu stana.

Trošak izrade procjembenog elaborata za stan iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. ove Odluke snosi Grad.

Trošak pribavljanja energetskog certifikata za stanove iz članka 2. i 3. ove Odluke snosi Grad.

 

 

Članak 9.

 

Odluku o prodaji stana iz članka 2. i 3. ove Odluke i odluku o sklapanju ugovora o kupoprodaji stana s najpovoljnijim natjecateljem, donosi:
– Gradonačelnik Grada, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja ne prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna),
– Gradsko vijeće Grada, za ponuđenu kupoprodajnu cijenu stana koja prelazi iznos od 1.000.000,00 kn (slovima: jedanmilijunkuna).

 

 

Članak 10.

 

Ugovor o kupoprodaji stana sklapa Gradonačelnik Grada (u daljnjem tekstu Gradonačelnik) ili osoba koju Gradonačelnik za to ovlasti.

U slučaju iz članka 2. stavka 1. podstavka 1., 2. i 3. ove Odluke, najmoprimac, korisnik ili suvlasnik stana je prije sklapanja ugovora o kupoprodaji u obvezi podmiriti sve troškove u svezi korištenja stana koji je predmet prodaje (primjerice troškove stanovanja, eventualne sudske i druge troškove).

Prije sklapanja ugovora o kupoprodaji stana, Grad ima pravo odustati od prodaje stana u svako doba bez navođenja razloga.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Grad je u obvezi osobi iz članka 8. stavka 1. ove Odluke izvršiti povrat sredstava uplaćenih na ime troška izrade procjembenog elaborata i jamčevine.

 

 

 

Članak 11.

 

Plaćanje kupoprodajne cijene stana kupac je dužan izvršiti jednokratno u roku od 90 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana.

U slučaju plaćanja kupoprodajne cijene stana u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana, kupac ostvaruje pravo na popust u visini od 5% od kupoprodajne cijene stana.

Plaćanje kupoprodajne cijene stana putem kredita banke smatra se jednokratnim plaćanjem.

 

 

 

1. Prodaja stana koji koristi najmoprimac na temelju ugovora o najmu stana za zaštićenom najamninom

 

 

Članak 12.

 

Stan iz članka 2. stavka 1. podstavka 1. ove Odluke prodaje se neposrednom pogodbom.

Stan iz stavka 1. ovoga članka prodaje se po kupoprodajnoj cijeni koja je jednaka procijenjenoj vrijednosti stana iz članka 7. ove Odluke, umanjenoj za pripadajući popust iz stavaka 3. i 4. ovoga članka.

Najmoprimcu stana iz stavka 1. ovoga članka koji stan koristi na temelju ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom sklopljenog s njime kao s bivšim nositeljem ili sunositeljem stanarskog prava, priznaje se popust iskazan u odnosu na procijenjenu vrijednost stana u visini od 0,5% za svaku punu godinu nespornog kontinuiranog korištenja stana (sukladno podacima iz evidencije Grada) a najviše do 25% procijenjene vrijednosti stana kako slijedi
– na temelju stanarskog prava priznatog mu kao nositelju ili sunositelju stanarskog prava, i/ili
– na temelju ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom, počevši od dana priznavanja statusa nositelja ili sunositelja stanarskog prava odnosno statusa zaštićenog najmoprimca do dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana.

Najmoprimcu stana iz stavka 1. ovoga članka koji stan koristi na temelju ugovora o najmu stana sa zaštićenom najamninom sklopljenog s njime kao sa članom obiteljskog domaćinstva zaštićenog najmoprimca, priznaje se popust iskazan u odnosu na procijenjenu vrijednost stana u visini od 0,5% za svaku punu godinu nespornog kontinuiranog korištenja stana (sukladno podacima iz evidencije Grada), počevši od dana stupanja na snagu Zakona o najmu stanova do dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana a najviše do 25% procijenjene vrijednosti stana.

 

 

 

Članak 13.

 

O namjeri prodaje stana Grad izvješćuje najmoprimca neobvezujućim pisanim pozivom uz navođenje svih uvjeta kupoprodaje te uz poziv na plaćanje troškova izrade procjembenog elaborata.

O namjeri kupnje stana najmoprimac izvješćuje Grad pisanim putem uz predočenje dokaza o plaćanju troška izrade procjembenog elaborata.

Na temelju iskazanog interesa najmoprimca, Grad najmoprimcu upućuje ponudu za kupnju stana uz navođenje kupoprodajne cijene stana, pripadajućih popusta, roka plaćanja kupoprodajne cijene, podatka o energetskom razredu stana te ostalih uvjeta kupoprodaje, uz opciju ponude od 30 dana od dana primitka ponude.

Ponudu  iz stavka 3. ovoga članka najmoprimac prihvaća izjavom o prihvaćanju ponude te pologom jamčevine u visini od 10% od procijenjene vrijednosti stana, bez uračunatih popusta.

U slučaju da najmoprimac odustane od sklapanja ugovora o kupoprodaji stana, nema pravo na povrat jamčevine.

Ako najmoprimac kupoprodajnu cijenu stana plaća putem kredita banke, nositelj kredita osim najmoprimca može biti i druga fizička ili pravna osoba, što će se utvrditi ugovorom o kupoprodaji stana.

U slučaju da najmoprimac ne iskaže interes za kupnju stana ili ne prihvati ponudu za kupnju, Grad predmetni stan neće izložiti prodaji, osim na izričiti pisani zahtjev najmoprimca stana.

 

 

 

2. Prodaja stana koji koristi najmoprimac sa slobodno ugovorenom najamninom te korisnik ili suvlasnik stana na temelju valjane pravne osnove

 

 

 

Članak 14.

 

Stan iz članka 2., stavka 1. podstavaka 2. i 3. ove Odluke prodaje se putem javnog natječaja (u daljnjem tekstu: natječaj).

Najmoprimcu stana koji koristi stan na temelju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom, priznaje se popust iskazan u odnosu na cijenu postignutu na natječaju u visini od 0,5% za svaku punu godinu nespornog kontinuiranog korištenja stana (sukladno podacima iz evidencije Grada) na temelju ugovora o najmu stana sa slobodno ugovorenom najamninom, počevši od dana sklapanja prvog ugovora o najmu stana do dana sklapanja ugovora o kupoprodaji stana a najviše do 25% procijenjene vrijednosti stana.

Pravo na kupnju stana temeljem posebne odluke Gradonačelnika ostvaruje i najmoprimac stana, kako slijedi:
– koji koristi stan na temelju ugovora o najmu stana sklopljenog na vrijeme od 15 godina na temelju posebnog akta Gradonačelnika, a koji stječe pravo na kupnju stana tek po isteku pet godina od dana sklapanja ugovora o najmu,
– koji koristi stan na temelju ugovora o najmu stana sklopljenog na vrijeme od pet godina na temelju posebnog akta Gradonačelnika, a koji je prethodno stan koristio bez valjane pravne osnove i koji ne ostvaruje pravo na kupnju stana za vrijeme trajanja ugovora o najmu.

Najmoprimcu iz stavka 3. podstavka 2. ovoga članka ne priznaje se popust za vrijeme korištenja stana bez valjane pravne osnove.

Osoba koja koristi stan ili suvlasnički dio stana na temelju valjane pravne osnove, a nema status najmoprimca, ne ostvaruje pravo na popust iz stavka 2. ovoga članka.

 

 

 

Članak 15.

 

O namjeri prodaje stana Grad izvješćuje najmoprimca neobvezujućim pisanim pozivom uz navođenje svih uvjeta kupoprodaje te uz poziv na plaćanje troškova izrade procjembenog elaborata.

O namjeri kupnje stana najmoprimac izvješćuje Grad pisanim putem uz predočenje dokaza o plaćanju troškova izrade procjembenog elaborata.

Najmoprimac stana može iskazati interes za kupnju stana pisanim zahtjevom upućenim prema Gradu, neovisno o odredbama stavka 1. ovoga članka.

Najmoprimac stana u obvezi je dati izjavu o prijenosu ugovora o najmu s Grada na treću osobu do isteka roka na koji je ugovor o najmu sklopljen, za slučaj da ne bude utvrđen najpovoljnijim natjecateljem.

Ukoliko se najmoprimac stana ne prijavi na natječaj za kupnju stana iz bilo kojeg razloga, licitacija stana se neće provesti, a natječaj za taj stan će se poništiti.

Ukoliko se najmoprimac stana prijavi na natječaj za kupnju stana, ali ne pristupi licitaciji iz bilo kojeg razloga, licitacija stana se neće provesti, a natječaj za taj stan će se poništiti.

Najmoprimac stana koji se prijavi na natječaj za kupnju stana može prije samog početka licitacije odustati od kupnje stana, izričitom pisanom izjavom o odustajanju ili izjavom danom na zapisnik, u kojem slučaju licitacija stana se neće provesti, a natječaj za taj stan će se poništiti.

U slučajevima navedenim u stavcima 5., 6. i 7. ovoga članka, Grad će svim prijavljenim natjecateljima vratiti iznos uplaćen na ime jamčevine sukladno članku 7. stavku 3. ove Odluke, najkasnije u roku od osam dana od dana odustajanja.

 

 

 

3. Prodaja stana slobodnog od osoba i stvari

      

 

 

Članak 16.

 

Stan iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. ove Odluke i stan iz članka 3. ove Odluke prodaje se putem natječaja.

Stan iz stavka 1. ovoga članka izlaže se prodaji po početnoj kupoprodajnoj cijeni stana sukladno članku 7. ove Odluke.

 

 

 

4. Postupak provođenja natječaja

 

 

 

Članak 17.

 

Natječaj za prodaju stanova provodi Povjerenstvo.

Povjerenstvo imenuje Gradonačelnik na vrijeme od četiri godine.

Povjerenstvo se sastoji od Predsjednika i dva člana i istog broja zamjenika.

Natječaj se provodi prikupljanjem prijava i usmenim javnim nadmetanjem odnosno licitacijom.

Nepravodobne i nepotpune prijave Povjerenstvo neće uzeti u razmatranje.

Natječaj se može provesti i ako na istom sudjeluje samo jedan natjecatelj.

Povjerenstvo otvara i razmatra prijave, utvrđuje da li su ispunjeni svi uvjeti iz natječaja, sastavlja zapisnik o otvaranju prijava, provodi licitaciju, zapisnički utvrđuje najpovoljnijeg natjecatelja i predlaže nadležnom tijelu donošenje odluke o prodaji i sklapanju ugovora o kupoprodaji stana.

 

 

 

Članak 18.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve fizičke osobe koje su državljani Republike Hrvatske i državljani članica Europske unije te pravne osobe koje su registrirane u Republici Hrvatskoj i državama članica Europske unije.

Druge strane fizičke i pravne osobe mogu sudjelovati na natječaju ako ispunjavaju zakonom propisane uvjete za stjecanje prava vlasništva na području Republike Hrvatske.

 

 

 

Članak 19.

 

Natječaj se objavljuje na web stranici Grada (www.rijeka.hr) i oglasnoj ploči Grada (Titov trg 3, prizemlje), a obavijest o raspisivanju natječaja objavljuje se u dnevnom tisku.

Tekst objave natječaja sadrži osobito sljedeće:
– podatke o stanu (zemljišno-knjižna oznaka stana, adresa, kat, broj i površina stana te energetski razred stana),
– početni iznos kupoprodajne cijene stana (po m ² ili ukupna),
– iznos jamčevine u visini od 10% od početne kupoprodajne cijene stana koji treba položiti svaki natjecatelj,
– popis dokumentacije koju je potrebno priložiti uz prijavu,
– mjesto, način i rok za podnošenje prijava na natječaj,
– vrijeme razgledavanja stana koji je predmet prodaje,
– mjesto i vrijeme licitacije.

U slučaju iz članka 2. stavka 1. podstavka 2. ove Odluke, tekst natječaja sadrži i podatak o vremenu trajanja ugovora o najmu.

Tekst objave može sadržavati i druge uvjete i podatke u svezi prodaje stana.

 

 

 

Članak 20.

 

Pisana prijava za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:
– oznaku stana koji je predmet natječaja,
– dokaz o uplati jamčevine.

Uz prijavu ili na samu licitaciju dostavlja se:
– preslika osobne iskaznice ili putovnice prijavitelja, ako je prijavitelj fizička osoba i specijalna punomoć za zastupanje ako na natječaj nije pristupio prijavitelj,
– izvod iz Sudskog registra, ako je prijavitelj pravna osoba i specijalna punomoć za zastupanje ako na natječaj nije pristupio prijavitelj (ovlaštena osoba pravne osobe),
– broj računa na koji će se vratiti uplaćena jamčevina,
– ostala dokumentacija, po potrebi.

Prijava iz stavka 1. ovoga članka predaje se u zatvorenoj omotnici na adresu Grad Rijeka, Titov trg 3, s napomenom – “Prijava na licitaciju za prodaju stana br____ – ne otvarati”, u šalter sali (Pisarnica).

Rok za podnošenje prijave iznosi najviše 15 dana od dana objave natječaja.

Licitacija se provodi odmah po isteku roka za podnošenje prijave.

 

 

 

Članak 21.

 

Povjerenstvo upoznaje prisutne prijavitelje s uvjetima i načinom provođenja licitacije.

Prije početka licitacije, predsjednik Povjerenstva utvrđuje broj pristiglih prijava i zapisnički uzima podatke svih prijavitelja i utvrđuje njihov identitet.

Ako Povjerenstvo utvrdi da netko od prisutnih prijavitelja ili punomoćnika nije dokazao svoj identitet, isključit će ga s licitacije.

Ako Povjerenstvo utvrdi postojanje okolnosti iz članka 15. stavka 4., 5., 6. i 7. ove Odluke, licitacija se neće provesti, a natječaj za taj stan će se poništiti.

Povjerenstvo utvrđuje ispunjavaju li prijavitelji uvjete natječaja za pristup licitaciji te nakon što se zapisnički utvrdi koji prijavitelji ispunjavaju uvjete, predsjednik Povjerenstva započinje s licitacijom.

Nakon unošenja podataka o prijaviteljima u zapisnik, licitacija započinje s prijavitelja koji ispunjavaju uvjete i više niti jedna osoba ne može sudjelovati na licitaciji.

 

 

 

Članak 22.

 

Povjerenstvo provodi licitaciju na način da natjecatelji usmeno jedan po jedan daju u zapisnik svoje ponude, time da početna isklična ponuda cijene (iskazana ukupno ili po 1 m2) ne može biti niža od one objavljene u natječaju.

Isti natjecatelj ne može isticati ponudu dva puta u jednom krugu.

U sljedećem krugu, početna isklična ponuda cijene je najviša ponuđena cijena iz prethodnog kruga.

Povjerenstvo  ima pravo prekinuti licitaciju ukoliko tijekom licitacije natjecatelji narušavaju red i disciplinu (galama, šetnja ili izlazak iz prostorije, ometanje drugih natjecatelja i slično).

 

 

 

Članak 23.

 

O provođenju postupka licitacije vodi se zapisnik.

Zapisnik sadrži podatke o:
– datumu i vremenu održane licitacije,
– imenima članova Povjerenstva,
– podatke o stanu koji je predmet prodaje,
– početnoj (jediničnoj i ukupnoj) prodajnoj cijeni,
– sudionicima licitacije,
– podnesenim prijavama,
– postignutoj prodajnoj cijeni.

U znak prihvaćanja zapisnika iz stavka 2. ovoga članka, zapisnik potpisuju prisutni natjecatelji i članovi Povjerenstva.

Nakon završene licitacije zainteresiranim natjecateljima se, na njihov zahtjev, uručuje preslika zapisnika.

Ako natjecatelj ne potpiše zapisnik, Povjerenstvo će isto utvrditi službenom zabilješkom.

Svaki natjecatelj koji smatra da postupak licitacije nije pravilno proveden, ima pravo po završetku licitacije istaknuti prigovor koji je Povjerenstvo dužno unijeti u zapisnik.

Odluku o prigovoru donosi Gradonačelnik.

Ukoliko utvrdi opravdanost prigovora, Gradonačelnik može naložiti Povjerenstvu da poništi natječaj ili da ponovi postupak licitacije.

 

 

 

Članak 24.

 

Jamčevina koji su položili natjecatelji koji nisu utvrđeni najpovoljnijim natjecateljima, vratit će se po završetku licitacije, a najkasnije u roku od osam dana od dana kada Povjerenstvo zapisnikom utvrdi najpovoljnijeg natjecatelja.

Najpovoljnijem natjecatelju položena jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu stana. 

Ako najpovoljniji natjecatelj odustane od svoje ponude, nema pravo na povrat  jamčevine.

Ako najpovoljniji natjecatelj ne pristupi sklapanju ugovora o kupoprodaji stana bez opravdanog razloga, smatrat će se da je odustao od sklapanja ugovora i nema pravo na povrat jamčevine.

 

 

Članak 25.

 

Na temelju odluke iz članka 9. ove Odluke, Grad i najpovoljniji natjecatelj sklapaju ugovor o kupoprodaji stana najkasnije u roku od 30 dana od dana donošenja odluke.

Popusti koje kupac ostvaruje temeljem ove Odluke utvrđuju se ugovorom o kupoprodaji stana.

Osobe koje su evidentirane kao dužnici Grada po bilo kojoj osnovi, ne ostvaruju pravo na popuste utvrđene ovom Odlukom.

Ako kupac u ugovorenom roku ne uplati kupoprodajnu cijenu stana u cijelosti, ugovor se raskida, a kupac nema pravo na povrat jamčevine.

Ako se razlog neizvršenja obveze plaćanja kupoprodajne cijene stana iz  stavka  4. ovoga članka ocijeni opravdanim, prodavatelj može s kupcem sklopiti dodatak ugovora kojim se produljuje rok za plaćanje kupoprodajne cijene za dodatnih 30 dana, računajući od dana sklapanja dodatka ugovora.

Po primitku kupoprodajne cijene stana u cijelosti, Grad će najkasnije u roku od 30 dana kupcu izdati tabularnu ispravu podobnu za upis vlasništva u zemljišnim knjigama na ime kupca.

 

 

Članak 26.

 

Osoba s kojom je sklopljen ugovor o kupoprodaji stana iz članka 2., stavka 1. podstavaka 1., 2. i 3. ove Odluke kupuje stan u viđenom stanju te se odriče prava potraživanja sredstava uloženih u uređenje stana tijekom korištenja stana u svojstvu najmoprimca, korisnika ili suvlasnika stana.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka u obvezi je podmiriti sve troškove stanovanja za stan koji je predmet prodaje zaključno sa posljednjim danom u mjesecu u kojem je izvršena uplata kupoprodajne cijene stana u cijelosti.

 

 

Članak 27.

 

Osoba s kojom je sklopljen ugovor o kupoprodaji stana iz članka 2. stavka 1. podstavka 4. te članka 3. ove Odluke kupuje stan u viđenom stanju.

Osoba iz stavka 1. ovoga članka stupa u posjed stana po uplati kupoprodajne cijene stana u cijelosti i od tada preuzima sve troškove stanovanja na kupljenom stanu.

 

 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 28.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 44/09 i 21/12).

 

 

 

Članak 29.

 

Postupci prodaje stanova započeti po odredbama Odluke o prodaji stanova u vlasništvu Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 44/09 i 21/12), dovršit će se prema odredbama te Odluke.

 

 

 

Članak 30.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/40
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.