GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 35. stavka 1. točke 5. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15), članka 64. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o povećanju temeljnog uloga Grada Rijeke
u trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o.

 

 

 

 

Članak 1.

 

Gradu Rijeci, kao jedinom osnivaču – članu trgovačkog društva RIJEKA PROMET d.d., Rijeka, Fiumara 13, OIB: 46811281375 (u daljnjem tekstu: Rijeka promet), pripada pravo na prijenos dijela zadržane dobiti Rijeka prometa u iznosu od 977.458,97 kuna s osnove dividende.

Grad Rijeka s osnove prava iz stavka 1. ovoga članka povećava temeljni ulog u temeljnom kapitalu trgovačkog društva RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619 (u daljnjem tekstu: Rijeka plus) u ukupnom iznosu od 977.500,00 kuna.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za poduzimanje svih radnji te za sklapanje odgovarajućeg ugovora u svrhu provedbe ove Odluke.

 

 

 

Članak 3.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/26
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.