GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o lokalnim porezima (“Narodne novine” broj 115/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o porezima Grada Rijeke

 

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju vrste poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji pripadaju Gradu Rijeci (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

 

 

II. VRSTE POREZA

 

 

Članak 2.

Gradu pripadaju sljedeći porezi:

  1. prirez porezu na dohodak,
  2. porez na potrošnju,
  3. porez na kuće za odmor,
  4. porez na nekretnine.

 

 

 

1. Prirez porezu na dohodak

 

 

Članak 3.

 

Prirez porezu na dohodak plaća se na području Grada sukladno zakonu i podzakonskom aktu kojim se uređuje porez na dohodak te ovoj Odluci.

Prirez porezu na dohodak plaća se na porez na dohodak od nesamostalnog rada, porez na dohodak od samostalne djelatnosti, porez na dohodak od imovine i imovinskih prava, porez na dohodak od kapitala, porez na dohodak od osiguranja i porez na dohodak od drugog dohotka.

Obveznik prireza porezu na dohodak je fizička osoba koja je obveznik poreza na dohodak i ima prebivalište ili uobičajeno boravište na području Grada.

 

 

 

Članak 4.

 

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno zakonu i podzakonskom aktu iz članka 3. stavka 1. ove Odluke.

 

 

 

Članak 5.

 

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 15% na osnovicu iz članka 4. ove Odluke.

Prirez porezu na dohodak prihod je Proračuna Grada.

 

 

 

2. Porez na potrošnju

 

 

Članak 6.

 

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Grada.

 

 

Članak 7.

 

Obveznik poreza na potrošnju je pravna i fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Grada.

 

 

Članak 8.

 

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića po kojoj se pića prodaju u ugostiteljskom objektu, bez poreza na dodanu vrijednost.

Utvrđenu obvezu porezni obveznik dužan je platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza dužan je podnijeti mjesečni izvještaj o obračunatom i uplaćenom porezu na propisanom obrascu PP-MI-PO do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obveznik poreza na potrošnju mora u svom knjigovodstvu osigurati sve podatke potrebne za utvrđivanje i plaćanje poreza na potrošnju.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 1,5% na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.

Porez na potrošnju prihod je Proračuna Grada.

 

 

 

3. Porez na kuće za odmor

 

 

 

Članak 9.

 

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatra se gospodarstvena zgrada koja služi za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

 

 

 

Članak 10.

 

Porez na kuće za odmor plaća pravna ili fizička osoba koja je vlasnik kuće za odmor na području Grada.

 

Članak 11.

 

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 9. stavka 1. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija: putovnica, mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona, prijem poštanske pošiljke, potvrda o zasnovanom radnom odnosu, izjava o izabranom liječniku, izjava svjedoka, mjesto podnošenja porezne prijave i svi drugi raspoloživi podaci.

 

 

 

Članak 12.

 

Porez na kuće za odmor plaća se godišnje, u iznosu od 15,00 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor na cijelom području Grada.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

 

 

Članak 13.

 

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je Gradu – Odjelu gradske uprave za financije dostaviti podatke koji se odnose na mjesto gdje se nalazi objekt, korisnu površinu, podatke o poreznom obvezniku te druge podatke, do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor prihod je Proračuna Grada.

 

 

 

 

4. Porez na nekretnine

 

 

Članak 14.

 

Predmet oporezivanja, porezni obveznici, utvrđivanje, naplata i druga pitanja vezana uz porez na nekretnine uredit će se posebnom odlukom Gradskog vijeća Grada, sukladno Zakonu o lokalnim porezima.

 

 

 

III. NADLEŽNOST I PRIMJENA PROPISA

 

 

 

Članak 15.

 

Poslove u svezi s utvrđivanjem, evidentiranjem, nadzorom, naplatom i ovrhom radi naplate poreza iz članka 2. točke 2. i 3. ove Odluke obavljat će Grad – Odjel gradske uprave za financije.

 

 

 

Članak 16.

 

Porezni obveznik dužan je Gradu – Odjelu gradske uprave za financije dostaviti dokaz o svakoj promjeni koja utječe na utvrđivanje porezne obveze za porez iz članka 2. točke 2. i 3. u roku od 15 dana od nastale promjene.

 

 

Članak 17.

 

Za utvrđivanje poreza, naplatu, žalbe, obnovu postupka, zastaru, ovršni postupak, kao i sve ostale postupovne radnje, primjenjuju se odredbe Općeg poreznog zakona.

 

 

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 18.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o porezima Grada Rijeka (“Narodne novine“ broj 108/01, 45/07, 147/10 i 156/14, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 30/01, 16/07 i 52/10 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14).

 

 

 

Članak 19.

 

Postupci u svezi s utvrđivanjem i naplatom poreza na tvrtku ili naziv i poreza na kuće za odmor započeti do dana stupanja na snagu ove Odluke, dovršit će se prema odredbama Odluke o porezima Grada Rijeke (“Narodne novine” broj 108/01, 45/07, 147/10 i 156/14, “Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 30/01, 16/07 i 52/10 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14).

Odredbe članaka 9. do 13. ove Odluke prestaju važiti 1. siječnja 2018. godine.

 

 

Članak 20.

 

Ova Odluka objavit će se u “Narodnim novinama ” i “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. svibnja 2017. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/18
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.