GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 7.,12. i 13., u vezi s člankom 69. stavkom 1. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 7. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine” broj 10/97, 107/07 i 94/13) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o podjeli Dječjeg vrtića Rijeka

 

 

 

I. TEMELJNE ODREDBE

 

 

 

Članak 1.

 

Dječji vrtić Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Veslarska ulica 5 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić Rijeka), upisan u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 1155369 kod Trgovačkog suda u Rijeci, ima status javne ustanove koja djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi obavlja kao javnu službu.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovom odlukom o podjeli Dječji vrtić Rijeka dijeli se na tri javne ustanove i to na način da se osnivaju dva nova dječja vrtića pod nazivom Dječji vrtić Sušak, sa sjedištem u Rijeci, Braće Stipčić 32 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić Sušak) i Dječji vrtić More sa sjedištem u Rijeci, Marohnićeva 12 (u daljnjem tekstu: Dječji vrtić More), dok Dječji vrtić Rijeka nastavlja s obavljanjem djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi.

 

 

 

Članak 3.

 

Dječji vrtić Sušak imat će u svom sastavu sljedeće podcentre predškolskog odgoja:
– Morčić, Braće Stipčić 32, Rijeka,
– Galeb, Kvaternikova 60, Rijeka,
– Vežica, Kvaternikova 37, Rijeka,
– Veseljko, Janka Polić Kamova 58, Rijeka,
– Pčelice, Slavka Krautzeka 84, Rijeka.

Dječji vrtić More imat će u svom sastavu sljedeće podcentre predškolskog odgoja:
– Đurđice, Marohnićeva 12, Rijeka,
– Bulevard, Trg braće Mažuranić 4, Rijeka,
– Kvarner, Kalvarija 1/I, Rijeka,
– Delfin, Ive Marinkovića 22, Rijeka,
– Vidrice, Finderleove stube 1, Rijeka.

Dječji vrtić Rijeka dužan je iz svojih akata brisati podcentre predškolskog odgoja iz stavka 1. i 2. ovoga članka.

 

 

 

Članak 4.

 

Osnivač Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More je Grad Rijeka, sa sjedištem u Rijeci, Korzo 16 (u daljnjem tekstu: Osnivač).

Dječji vrtići iz stavka 1. ovog članka su pravne osobe koje su samostalne u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju sukladno Zakonu, propisima utemeljenim na Zakonu, ovoj Odluci, statutima dječjih vrtića, stručnim normama te pravilima struke.

 

 

 

 

Članak 5.

 

Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More stječu svojstvo pravne osobe danom upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci.

Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More mogu prestati s radom pod uvjetima i na način utvrđen odredbama Zakona o ustanovama i Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

 

 

II. DJELATNOST DJEČJEG VRTIĆA

 

 

 

Članak 6.

 

Djelatnost Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More je predškolski odgoj i obrazovanje te skrb o djeci rane i predškolske dobi od navršenih šest mjeseci života do polaska u osnovnu školu.

 

 

 

Članak 7.

 

U Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More ostvaruju se:
– redoviti program njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece rane i predškolske dobi koji su prilagođeni razvojnim potrebama djece te njihovom mogućnostima i sposobnostima,
– programi za djecu rane i predškolske dobi sa teškoćama u razvoju,
– programi za darovitu djecu rane i predškolske dobi,
– programi na jeziku i pismu nacionalnih manjina,
– program predškole,
– programi ranog učenja stranih jezika i drugi programi umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja.

Dječji vrtići mogu izvoditi i druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja, a sve sukladno Zakonu te Državnom pedagoškom standardu predškolskog odgoja i naobrazbe.

 

 

 

III. SREDSTVA ZA RAD

 

 

Članak 8.

 

Diobenom bilancom utvrdit će se podjela nekretnina, pokretnina, financijskih sredstava te prava i obveza između Dječjeg vrtića Rijeka te Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

Diobenu bilancu iz stavka 1. ovoga članka izradit će posebno povjerenstvo koje će imenovati Gradonačelnik Grada Rijeke iz reda djelatnika Dječjeg vrtića Rijeka i Osnivača.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka ima pet članova.

Povjerenstvo iz stavka 2. ovoga članka izradit će Diobenu bilancu najkasnije do početka rada Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

 

 

 

Članak 9.

 

Prostor za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More osigurava se iz imovine Dječjeg vrtića Rijeka koja će novoosnovanim dječjim vrtićima pripasti prema Diobenoj bilanci te ugovoru o korištenju sklopljenim sa Osnivačem.

Sredstva za osnivanje te sredstva za rad i obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More osigurat će se u skladu s utvrđenim kriterijima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja te skrbi o djeci rane i predškolske dobi, sudjelovanjem roditelja u cijeni programa, proračuna Osnivača te iz drugih Zakonom dopuštenih izvora.

Ako u obavljanju djelatnosti Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More ostvare višak prihoda dužni su se njime koristiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti u skladu sa Zakonom, Statutom i odlukama Osnivača.

Osnivač osigurava broj odgojno-obrazovnih i ostalih radnika potrebnih za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More.

 

 

 

IV. UPRAVLJANJE DJEČJIM VRTIĆEM

 

 

 

Članak 10.

 

Dječjim vrtićem Sušak upravlja Upravno vijeće.

Rad Upravnog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića Sušak u skladu s ovom Odlukom i Zakonom.

Upravno vijeće ima pet članova:
– tri člana imenuje Osnivač iz reda javnih radnika,
– jednog člana biraju roditelji djece korisnika usluga Dječjeg vrtića Sušak,
– jedan član bira se tajnim glasovanjem iz reda odgojitelja i stručnih suradnika Dječjeg vrtića Sušak.

Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

Upravno vijeće, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama obavlja ove poslove:
– odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina Dječjeg vrtića Sušak pod uvjetima propisanim ovom Odlukom i Statutom Dječjeg vrtića Sušak uz suglasnost Osnivača,
– predlaže Osnivaču statusne promjene Dječjeg vrtića Sušak,
– predlaže Osnivaču promjenu naziva Dječjeg vrtića Sušak,
– odlučuje o upisu djece i mjerilima upisa, uz suglasnost Osnivača,
– odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak, sukladno odredbama Zakona,
– obavljaj i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i Statutom Dječjeg vrtića Sušak.

 

 

 

Članak 11.

 

Dječjim vrtićem More upravlja Upravno vijeće.

Odredbe članka 10. stavka 2., 3., 4. i 5. ove Odluke primjenjuju se i na Upravno vijeće Dječjeg vrtića More.

 

 

 

Članak 12.

 

Ravnatelj zastupa Dječji vrtić Sušak te je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića Sušak.

Ravnatelj je odgovoran za zakonitost rada i stručni rad Dječjeg vrtića Sušak.

Djelokrug i način rada ravnatelja utvrđuje se Statutom Dječjeg vrtića Sušak u skladu sa Zakonom.

Za ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja ili stručnog suradnika te ima najmanje pet godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Ravnatelj se imenuje na temelju javnog natječaja koji raspisuje Upravno vijeće Dječjeg vrtića Sušak u skladu sa Zakonom i Statutom.

Ravnatelja imenuje i razrješava Osnivač Dječjeg vrtića Sušak na prijedlog Upravnog vijeća.

Ravnatelj se imenuje na četiri godine. Ista osoba može biti ponovno imenovana za ravnatelja.

Uz poslove utvrđene Zakonom o ustanovama ravnatelj:
– predlaže kurikulum Dječjeg vrtića Sušak,
– predlaže godišnji plan i program rada Dječjeg vrtića Sušak te podnosi izvješće o njegovom ostvarenju,
– brine o provođenju odluka Upravnog vijeća, Odgojiteljskog vijeća i drugih tijela,
– obavlja i druge poslove utvrđene Statutom Dječjeg vrtića Sušak.

 

 

 

Članak 13.

 

Ravnatelj zastupa Dječji vrtić More te je poslovodni i stručni voditelj Dječjeg vrtića More.

Odredbe članka 12. stavka 2., 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ove Odluke primjenjuju se i na ravnatelja Dječjeg vrtića More.

 

 

 

Članak 14.

 

Do izbora i imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak sukladno Statutu i Zakonu, privremenim ravnateljem imenuje se Milena Vuletić.

Privremeni ravnatelj ovlašten je za obavljanje radnji u vezi osnivanja i poslovanja Dječjeg vrtića Sušak kao samostalne ustanove, a osobito:
– pribaviti potrebne dozvole za početak rada,
– donijeti privremeni statut uz prethodnu suglasnost Osnivača,
– podnijeti prijavu za upis u sudski registar,
– obaviti i druge radnje potrebne za početak rada Dječjeg vrtića Sušak.

 

 

 

Članak 15.

 

Do izbora i imenovanja ravnatelja Dječjeg vrtića More sukladno Statutu i Zakonu, privremenim ravnateljem imenuje se Jasna Crnčić.

Odredba članka 14. stavka 2. ove Odluke primjenjuje se i na privremenog ravnatelja Dječjeg vrtića More.

 

 

 

Članak 16.

 

Stručno tijelo Dječjeg vrtića Sušak je Odgojiteljsko vijeće.

Odgojiteljsko vijeće čine svi odgojitelji, stručni suradnici i zdravstveni radnici koji ostvaruju program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Sušak.

Odgojiteljsko vijeće sudjeluje u utvrđivanju kurikuluma Dječjeg vrtića Sušak i plana i programa rada kao njegovog sastavnog dijela, prati njegovo ostvarivanje, raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima rada, potiče i promiče stručni rad te obavlja i druge stručne poslove utvrđene Zakonom i Statutom Dječjeg vrtića Sušak.

Djelokrug i način rada Odgojiteljskog vijeća pobliže se uređuje Statutom Dječjeg vrtića Sušak.

 

 

 

Članak 17.

 

Stručno tijelo Dječjeg vrtića More je Odgojiteljsko vijeće

Odredbe članka 16. stavka 2., 3. i 4. primjenjuju se i na Odgojiteljsko vijeće Dječjeg vrtića More.

 

 

 

 

 

V. RADNICI DJEČJEG VRTIĆA

 

 

 

Članak 18.

 

Na poslovima njege, odgoja i obrazovanja, socijalne i zdravstvene zaštite te skrbi o djeci rane i predškolske dobi u Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More radit će sljedeći odgojno-obrazovni radnici: odgojitelj i stručni suradnik (pedagog, psiholog i stručnjak edukacijsko-rehabilitacijskog profila) te medicinska sestra kao zdravstvena voditeljica.

Osim odgojno-obrazovnih radnika iz stavka 1. ovog članka u Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More radit će i druge osobe koje će obavljati administrativno-tehničke i pomoćne poslove.

Odgojno-obrazovni radnici u Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More moraju imati odgovarajuću vrstu i razinu obrazovanja, položeni ispit te utvrđenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova iz stavka 1. ovoga članka.

 

 

 

Članak 19.

 

Dječji vrtić Sušak preuzet će radnike zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka zatečene na obavljanju poslova u podcentrima predškolskog odgoja Morčić, Galeb, Vežica, Veseljko i Pčelice koji ispunjavaju stručne i druge uvjete utvrđene propisima, u broju potrebnom za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića Sušak.

Uz radnike iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić Sušak preuzet će, pod istim uvjetima i ostale radnike koji su uslijed podjele Dječjeg vrtića Rijeka postali raspoloživi.

O preuzimanju iz stavka 1. i  2. ovoga članka Dječji vrtić Rijeka i Dječji vrtić Sušak sklopit će posebni pisani sporazum.

 

 

 

Članak 20.

 

Dječji vrtić More preuzet će radnike zaposlene u Dječjem vrtiću Rijeka zatečene na obavljanju poslova podcentrima predškolskog odgoja Đurđice, Bulevard, Kvarner, Delfin i Vidrice koji ispunjavaju stručne i druge uvjete utvrđene propisima, u broju potrebnom za obavljanje djelatnosti Dječjeg vrtića More.

Uz radnike iz stavka 1. ovoga članka, Dječji vrtić More preuzet će, pod istim uvjetima i ostale radnike koji su uslijed podjele Dječjeg vrtića Rijeka postali raspoloživi.

O preuzimanju iz stavka 1. i  2. ovoga članka Dječji vrtić Rijeka i Dječji vrtić More sklopit će posebni pisani sporazum.

 

 

 

 

VI. KORISNICI USLUGA DJEČJEG VRTIĆA

 

 

 

Članak 21.

 

Korisnike usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi upisane u podcentre predškolskog odgoja iz članka 19. stavka 1. ove Odluke preuzet će Dječji vrtić Sušak.

O preuzimanju korisnika iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić Rijeka i Dječji vrtić Sušak sklopit će posebni pisani sporazum.

 

Članak 22.

 

Korisnike usluga ranog i predškolskog odgoja, obrazovanja i skrbi upisane u podcentre predškolskog odgoja iz članka 20. stavka 1. ove Odluke preuzet će Dječji vrtić More.

O preuzimanju korisnika iz stavka 1. ovoga članka Dječji vrtić Rijeka i Dječji vrtić More sklopit će posebni pisani sporazum.

 

 

 

VII. MEĐUSOBNA PRAVA I OBVEZE OSNIVAČA I DJEČJEG VRTIĆA SUŠAK TE DJEČJEG VRTIĆA MORE

 

 

 

Članak 23.

 

Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More za svoje obveze odgovaraju cijelom svojom imovinom.

Osnivač solidarno i neograničeno odgovara kako za obveze Dječjeg vrtića Sušak tako i za obveze Dječjeg vrtića More.

Ukoliko u obavljanju djelatnosti Dječji vrtić Sušak odnosno Dječji vrtić More ostvare manjak prihoda, Osnivač se obvezuje pokriti manjak uz uvjet da je dječji vrtić pravilno i u skladu sa Zakonom i odlukama Osnivača koristio osigurana sredstva, u protivnom manjak je dužan podmiriti Dječji vrtić Sušak odnosno Dječji vrtić More.

 

 

Članak 24.

 

Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More ne mogu bez suglasnosti Osnivača stjecati, opterećivati ili otuđivati nekretnine i drugu imovinu čija je pojedinačna vrijednost veća od 200.000,00 kuna.

 

 

 

Članak 25.

 

Osnivač donosi odluku o nazivu i sjedištu Dječjeg vrtića Sušak te promjeni naziva i sjedišta Dječjeg vrtića Sušak, odlučuje o promjeni djelatnosti Dječjeg vrtića Sušak, donosi odluke o statusnim promjenama i prestanku Dječjeg vrtića Sušak te druge odluke sukladno zakonskim ovlaštenjima Osnivača.

Odredba stavka 1. ovoga članka odnosi se i na Dječji vrtić More.

 

 

 

Članak 26.

 

Dječji vrtić Sušak  i Dječji vrtić More dužni su:
– obavljati djelatnost za koju su osnovani,
– najmanje jednom godišnje izvijestiti Osnivača o radu i poslovanju,
– obavljati upis djece u dječji vrtić,
– dostaviti statut na suglasnost Osnivaču,
– pravovremeno izvršavati obveze koje ima prema Zakonu, općim aktima i odlukama Osnivača.

Osnivač se obvezuje:
– da će Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More redovito osiguravati potrebna financijska sredstva,
– da će Dječjem vrtiću Sušak i Dječjem vrtiću More pružati stručnu i drugu potrebitu pomoć u vezi s poslovanjem.

 

 

 

Članak 27.

 

Na međusobna prava i obveze Osnivača i Dječjeg vrtića Sušak i Dječjeg vrtića More koja nisu utvrđena ovom Odlukom primjenjuju se odredbe Zakona i Zakona o ustanovama.

 

 

 

VIII. OPĆI AKTI DJEČJEG VRTIĆA

 

 

 

Članak 28.

 

Dječji vrtić Sušak ima Statut.

Osim Statuta, Dječji vrtić Sušak ima i druge opće akte određene Statutom.

Statutom se pobliže uređuju ustrojstvo, ovlasti i način odlučivanja pojedinih tijela, vrste i trajanje pojedinih programa, uvjeti i način davanja usluga, radno vrijeme, javnost rada te druga pitanja važna za obavljanje djelatnosti i poslovanja Dječjeg vrtića Sušak.

Statut donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

 

Članak 29.

 

Dječji vrtić More ima Statut.

Odredba članka 28. stavka 2., 3. i 4. ove Odluke primjenjuje se i na Dječji vrtić More.

 

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 30.

 

Privremeni ravnatelj Dječjeg vrtića Sušak donijet će privremeni Statut Dječjeg vrtića Sušak uz prethodnu suglasnost Osnivača, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Na temelju privremenog Statuta Dječjeg vrtića Sušak, izvršit će se imenovanje Upravnog vijeća u roku od 45 dana od dana početka rada Dječjeg vrtića Sušak.

Upravno vijeće je dužno u roku od 60 dana od konstituiranja donijeti Statut Dječjeg vrtića Sušak te raspisati natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića Sušak.

 

 

 

Članak 31.

 

Privremeni ravnatelj Dječjeg vrtića More donijet će privremeni Statut Dječjeg vrtića More uz prethodnu suglasnost Osnivača, u roku od 90 dana od stupanja na snagu ove Odluke.

Na temelju privremenog Statuta Dječjeg vrtića More, izvršit će se imenovanje Upravnog vijeća u roku od 45 dana od dana početka rada Dječjeg vrtića More.

Upravno vijeće je dužno u roku od 60 dana od konstituiranja donijeti Statut Dječjeg vrtića More te raspisati natječaj za ravnatelja Dječjeg vrtića More.

 

 

 

Članak 32.

 

Popis radnika koje Dječji vrtić Sušak i Dječji vrtić More preuzimaju od Dječjeg vrtića Rijeka, sukladno sporazumima iz članka 19. stavka 3. i članka 20. stavka 3. ove Odluke, sastavni je dio Diobene bilance iz članka 8. ove Odluke.

 

 

 

Članak 33.

 

Dječji vrtić Rijeka dužan je svoje opće akte uskladiti sa ovom Odlukom u roku od 90 dana od njezinog stupanja na snagu.

 

Ova Odluka objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu danom donošenja rješenja ministarstva nadležnog za djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja o ocjeni sukladnosti ove Odluke sa Zakonom.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/15
URBROJ: 2170-01-16-00-17-4
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.