GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o obavljanju komunalne djelatnosti
tržnice na malo na području grada Rijeke

 

 

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se način i uvjeti obavljanja komunalne djelatnosti tržnice na malo na području grada Rijeke.

 

Članak 2.

Komunalna djelatnost tržnice na malo razumijeva upravljanje i održavanje prostora i zgrada izgrađenih na zemljištu u vlasništvu jedinice lokalne samouprave u kojima se u skladu sa tržnim redom pružaju usluge obavljanja prometa živežnim namirnicama i drugim proizvodima. 

 

Članak 3.

Obavljanje komunalne djelatnosti iz članka 1. ove Odluke povjerava se trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o., Rijeka, Školjić 15, OIB: 83938812619, na neodređeno vrijeme počevši od dana 17. srpnja 2017. godine.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/37
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.