GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini (“Narodne novine” broj 14/17) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja rashoda
osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini

 

 

 

I.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda osnovnih škola Grada Rijeke u 2017. godini (u daljnjem tekstu: osnovne škole).

Rashodi  iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se u okviru bilančnih prava utvrđenih Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini (“Narodne novine” broj 14/17).

 

 

 

II.

 

U Proračunu Grada Rijeke se u okviru bilančnih prava iz točke I. stavka 2. ove Odluke osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 16.964.498,00 kuna, od čega se iznos od:
– 13.988.232,00 kn odnosi na
           – materijalne (osim troškova prijevoza zaposlenika) i financijske rashode te na
           – rashode za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (u daljnjem tekstu: tekuće i investicijsko održavanje),
–  2.976.266,00 kuna odnosi na
            – rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini.

 

 

Rashodi za materijalne i financijske rashode

 

 

 

III.

 

Materijalni i financijski rashodi obuhvaćaju rashode nužne za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

 

 

 

IV.

 

Kriteriji i mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola obuhvaćaju rashode iz skupine računa 32 i 34 koji su sastavni dio Pravilnika kojim se uređuje proračunsko računovodstvo i računski plan, i to:

a) po broju učeniku u osnovnoj školi:

       – do 200 učenika, iznos od 1.100,00 kuna godišnje po učeniku,

       – od 201 do 500 učenika, iznos od 770,00 kuna godišnje po učeniku,

       – od 501 učenika i više, iznos od 580,00 kuna godišnje po učeniku,

       – iznos od 2.200,00 kuna mjesečno po učeniku Centra za odgoj i obrazovanje.

b) po broju razrednih odjela u osnovnoj školi:

        – do 20 razrednih odjela, iznos od 2.000,00 kuna godišnje po razrednom odjelu,

        – od 21 razrednih odjela i više, iznos od 1.000,00 kuna godišnje po razrednom odjelu.

c) po područnoj školi, iznos od 6.000,00 kuna godišnje,

d) po m2 korisne neto površine osnovne škole:

          – iznos od 95,00 kuna godišnje po m2 za osnovne škole: Gelsi, Gornja Vežica, Kozala, Nikola Tesla, Pehlin, San Nicolo, Škurinje, Trsat i Vladimir Gortan;

        – iznos od 65,00 kuna godišnje po m2 za osnovne škole: Belvedere, Centar, Dolac, Kantrida, Turnić, Vežica i Zamet;

        – iznos od 60,00 kuna godišnje po m2 za osnovne škole: Brajda, Eugen Kumičić, Fran Franković, Ivana Zajca, Pećine, Podmurvice, Srdoči i Centar za odgoj i obrazovanje.

Podaci za financiranje rashoda u smislu stavka 1. ove točke utvrđuju se prema podacima za školsku 2016./2017. godinu (mjesec rujan). Podaci Centra za odgoj i obrazovanje uključuju razredne odjele/učenike koji polaze srednjoškolske programe, Osnovne škole Vežica razredne odjele/učenike koji polaze Osnovnu školu za klasični balet i suvremeni balet i Osnovne škole Kantrida razredne odjele/učenike Područne škole koja djeluje pri KBC-u Rijeka, lokalitet Kantrida.

Osim sredstava iz stavka 1. ove točke, osiguravaju se:

        – osnovnoj školi u kojoj se provodi obrazovanje učenika nacionalnih manjina na temelju modela C iz Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja, dodatna sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.

       – osnovnoj školi koja provodi primjerene oblike pomoći školovanja za učenike s teškoćama u Odjelu za dodatnu defektološku pomoć, dodatna sredstva u iznosu od 2.000,00 kuna godišnje.

Na temelju kriterija i mjerila iz stavka 1. ove točke, utvrđuje se raspored godišnjih  sredstava za materijalne i financijske rashode po osnovnim školama, u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku (Privitak 1.) i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

 

V.

 

Prilikom raspodjele financijskih sredstava iz točke IV. ove Odluke, raspoloživi godišnji iznos sredstava, osnovne škole su dužne rasporediti na materijalne i financijske rashode, a koji uključuju sljedeće:

 1. rashode za energente (električna energija, centralno grijanje s toplom vodom, lož ulje i plin) koje osnovna škola koristi za grijanje, pogon školskih postrojenja i rasvjetu za odvijanje redovitog nastavnog plana i programa,
 2. rashode za prijevoz učenika sukladno zakonu kojim se uređuje odgoj i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi,
 3. rashode za zakupninu za zakupljeni prostor i opremu, kada je to nužno za ostvarivanje redovitog nastavnog plana i programa osnovne škole,
 4. rashode za pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine, prema posebnom popisu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
 5. rashode za obvezne godišnje zdravstvene preglede zaposlenika sukladno zakonu kojim se uređuje zaštita pučanstva od zaraznih bolesti,
 6. rashode za redovite propisane kontrole instalacija i postrojenja koji uključuju:
  – periodične preglede i kontrolna ispitivanja te servisiranje vatrogasnih aparata,
  – ispitivanje aparata i oruđa s povećanim opasnostima,
  – izradu procjene opasnosti i odgovarajućih planova prema propisima kojima se regulira zaštita na radu i zaštita od požara,
  – ispitivanje hidrantske unutarnje mreže,
  – pregled ispravnosti i servisiranje kotlovnica, toplinskih podstanica, klima uređaja, AKU stanice i ostalih sustava centralnog grijanja prije početka sezone grijanja,
  – ispitivanje električnih instalacija,
  – ispitivanje gromobranskih instalacija,
  – ispitivanje sustava za dojavu požara,
  – ispitivanje tipkala za daljinsku iskapčanje napajanja,
  – ispitivanje panik rasvjete,
  – mjerenje emisija onečišćujućih tvari u zraku,
  – ispitivanje svih ostalih aparata i uređaja,
  – redovni pregled uređaja ili otvora za opskrbu zrakom za izgaranje i odvod dimnih plinova.
 1. rashode za odvoz komunalnog otpada,
 2. rashode za komunalnu naknadu i naknadu za uređenje voda, te sve druge propisane  i nužne rashode za realizaciju nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja.

U okviru materijalnih i financijskih rashoda iz stavka 1. ove točke, osnovne škole ne mogu planirati sredstva za namjenu koja je utvrđena u točci VI. i VII. Ove Odluke.

 

 

                                                                                                           

Tekuće i investicijsko održavanje

 

 

VI.

 

 Tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća sredstva za tekuće održavanje građevina te za hitne intervencije, tekuće popravke i otklanjanje nedostataka utvrđenih od strane ovlaštenih pravnih osoba i drugih nadležnih tijela, a koja se planiraju u okviru financijskog plana Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Za sve radove koji nisu obuhvaćeni Planom iz točke VII. ove Odluke osnovne škole su dužne podnijeti prijavu Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

 

 

 

VII.

 

Škola je dužna prijaviti svoje potrebe za investicijskim održavanjem građevina Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom.

Na temelju prijava osnovnih škola u smislu stavka 1. ove točke, Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom ocjenjuje opravdanost iskazanih potreba i izrađuje Prijedlog plana rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih škola Grada Rijeke.

Plan iz stavka 2. ove točke donosi Gradonačelnik Grada Rijeke.

 

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

 

 

 

VIII.

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini obuhvaćaju sredstva nužna za realizaciju kapitalnih projekata.

Plan rashoda iz stavka 1. ove točke daje se u tabelarnom prikazu koji se nalazi u privitku (Privitak 2.) i čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

 

IX.

 

Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini utvrđuje se temeljem stvarnog stanja utvrđenog od strane stručnih službi Odjela gradske uprave za gospodarenje imovinom, prethodno izrađene projektne dokumentacije te podredno u skladu s prijavljenim potrebama škola.

Osnovna škola do zaključno 31. listopada tekuće godine prijavljuje za sljedeću godinu svoje potrebe:

– za kapitalnom gradnjom, rekonstrukcijom i sanacijom građevina za čije je ostvarivanje potrebito višegodišnje ulaganje, Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom, te

– za nabavom proizvedene dugotrajne imovine, Odjelu gradske uprave za gospodarenje imovinom i/ili Odjela gradske uprave za odgoj i školstvo.

 

 

X.

 

Osnovne škole planiraju i realiziraju rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine utvrđene Planom rashoda iz stavka 2. točke VIII. ove Odluke.

 

 

 

Završne odredbe

 

 

XI.

 

Svaki rashod i izdatak koji se financira na temelju ove Odluke mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

 

 

 

 

XII.

 

Ravnatelj osnovne škole odgovoran je za točnost, pravovremenost i istinitost iskazanih podataka za rashode koji se financiraju na temelju ove Odluke te za namjensko trošenje tih sredstava.

 

 

 

XIII.

 

Osnovne škole obvezno primjenjuju odredbe Zakona o proračunu i Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) te zakonske odredbe o proračunskom računovodstvu.

 

 

 

XIV.

 

Ako se građevinama i/ili opremom zajedno koriste osnovna škola i druga ustanova, obvezne su sklopiti sporazum o razgraničenju materijalnih i financijskih rashoda.

Sporazumom se utvrđuje nositelj rashoda, kriteriji za razgraničavanje rashoda te rokovi obračuna i način plaćanja.

 

 

 

XV.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/32
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Privitak 1. i Privitak 2.