GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 35. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te članka 46. i 68. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjeni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/12 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15 i 2/17) u članku 13. stavku 1. riječi: “tržnica na malo i” brišu se.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/37
URBROJ: 2170-01-16-00-17-4
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.