GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju
ugovora o koncesiji na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/11) naziv Odluke mijenja se i glasi: “Odluka o određivanju komunalne djelatnosti koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke”.

 

 

Članak 2.

 

Članak 1. mijenja se i glasi:

„Ovom se Odlukom određuje komunalna djelatnost koja se na području grada Rijeke obavlja na temelju ugovora o koncesiji te utvrđuju pripremne radnje, kriteriji i postupak davanja koncesije.“

 

 

Članak 3.

 

Članak 2. mijenja se i glasi:

„Komunalna djelatnost koja se obavlja na temelju ugovora o koncesiji je obavljanje dimnjačarskih poslova.“

 

 

Članak 4.

 

Ugovori o koncesiji sklopljeni prije stupanja na snagu ove Odluke važe do isteka vremena na koje su sklopljeni.

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/37
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.