GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 5. stavka 1. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (“Narodne novine” broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14 i 64/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o uređenju prometa na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uređenju prometa na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 33/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 3/15) članak 17. mijenja se i glasi:

“Naknadu za parkiranje na javnom parkiralištu iz članka 15. stavka 2. ove Odluke ne plaćaju:

        – osobe s invaliditetom na rezerviranim parkirališnim mjestima iz članka 29. stavka 1. ove Odluke,

        – vlasnici odnosno korisnici elektro vozila i tzv. “plug-in hibridi“ vozila.

Vozilo iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka mora imati vidljivo istaknuti važeći znak pristupačnosti u suglasju s propisima.

Vlasnik odnosno korisnik vozila iz stavka 1. podstavka 2. ovoga članka mora nakon završenog punjenja vozila, vozilo odmah premjestiti na drugo parkirališno mjesto.”

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/35
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.