GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 109. stavka 4. Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja grada Rijeke

 

 

*Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke nalazi se na dnu stranice*

 

 

  

KLASA: 021-05/17-01/38
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

  

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja grada Rijeke