GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 13.a stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 7. Odluke o povjeravanju obavljanja komunalne djelatnosti održavanja javnih površina na temelju ugovora (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/00,8/07 i 29/09) i provedenog javnog natječaja objavljenog u Novom listu 3. ožujka 2017. godine, te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09,11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izboru osoba kojima se povjerava obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih površina na temelju ugovora na području grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Komunalni poslovi održavanja javnih površina i to:

             – Održavanje autobusnih čekaonica, oznaka stajališta, city lighta, reklamnih stupova i plana grada, oglasnih panoa za potrebe mjesnih odbora i oglasnih površina riječkih šetnica na području grada Rijeke u 2017. godini, povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Viškovo, Blažići 25, u razdoblju od dana uvođenja u posao do 31. prosinca 2017. godine.

 

Komunalni poslovi  održavanja javnih površina i to:

             – Izrada, dobava i postava autobusnih čekaonica na  stajalištu: VUKOVARSKA – pravac prigrad,povjeravaju se trgovačkom društvu Euromodul d.o.o., Viškovo, Blažići 25, u roku pd 60 (šezdeset) dana od dana uvođenja u posao.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/29
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.