GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 22. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. ožujka 2017. godine, donio je

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju povjerenice za etiku

 

 

 

I.

 

NADA GUNJAČA, dipl. iur., raspoređena na radnom mjestu voditeljice Ureda za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke (telefon 209-680, e-mail: nada.gunjaca@rijeka.hr), imenuje se povjerenicom za etiku Grada Rijeke na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

II.

 

Povjerenica za etiku iz točke I. ove Odluke dužna je obavljati poslove koji proizlaze iz odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke.

 

 

 

III.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 Ova Odluka objavit će se i na službenoj web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/20-91
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 7. ožujka 2017.

 

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.