GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 32. Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 54/12) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije”  broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 7. ožujka 2017. godine, donio je

 

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju Etičkog povjerenstva

 

 

 

I.

 

U Etičko povjerenstvo imenuju se:
       – MAJA DEPIKOLZUANE, dipl. iur. za predsjednicu
       – DANIJEL ANTONIĆ, prof. za člana
       – SUZANA BELOŠEVIĆ ROMAC, prof. za članicu
       – MARKO DRPIĆ, dipl. oec. za zamjenika predsjednice
       – GORAN ŠARIĆ, dipl.oec. za zamjenika člana
       – VANDA SESAR, dipl. oec. za zamjenicu članice.

 

 

 

II.

 

  Članovi Etičkog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

 

 

 

III.

 

  Etičko povjerenstvo iz točke I. ove Odluke dužno je obavljati poslove koji proizlaze iz odredbi Etičkog kodeksa službenika i namještenika upravnih tijela Grada Rijeke.

 

 

 

IV.

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 Ova Odluka objavit će se i na službenoj web stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/18-91
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 7. ožujka 2017.

 

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.