GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 1. stavka 3. Zakona o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (“Narodne novine” broj 96/01), članka 12. stavka 3. Statuta ustanove Art-kino i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća
javne ustanove Art-kino

 

 

 

I.

 

Za članove Upravnog vijeća javne ustanove Art-kino od strane osnivača imenuju se:

– Martina Petrović, prof.,

– Velid Đekić, prof.

 

 

 

II.

 

Mandat članova Upravnog vijeća iz točke I. ove Odluke traje četiri godine, a teče od dana konstituiranja Upravnog vijeća.

 

 

 

 

III.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke“.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/30
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.