GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 18. stavka 1. Zakona o grobljima (“Narodne novine” broj 19/98 i 50/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o grobljima

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE

 

 

Članak 1.

 

Ovom se Odlukom utvrđuju oprema i uređaji grobnog mjesta, mjerila i način dodjeljivanja i ustupanja grobnih mjesta na korištenje, vremenski razmaci ukopa u popunjena grobna mjesta, način ukopa nepoznatih osoba, održavanje groblja i uklanjanje otpada, način i uvjeti upravljanja grobljem te uvjeti i mjerila za plaćanje naknade kod dodjele grobnog mjesta i godišnje naknade za korištenje grobnog mjesta.

 

 

 

Članak 2.

 

Na području grada Rijeke ukop se obavlja na groblju Kozala, Centralnom gradskom groblju Drenova, groblju Trsat, groblju Zamet, groblju Sveti Kuzam, groblju Draga, groblju Donja Drenova i groblju Gornja Drenova (u daljnjem tekstu: groblja).

Groblja na području grada Rijeke u vlasništvu su Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

Groblja Trsat i Kozala registrirana su kao zaštićene kulturno-povijesne cjeline.

Sastavni dio Centralnog gradskog groblja Drenova su Aleja hrvatskih branitelja i opće polje.

 

 

 

Članak 3.

 

Grobljima na području grada Rijeke upravlja Komunalno društvo Kozala d.o.o. Rijeka (u daljnjem tekstu: Uprava groblja).

Upravljanje grobljem razumijeva dodjelu grobnih mjesta, uređenje, održavanje i rekonstrukciju groblja.

 

 

 

II. OPREMA I UREĐAJI GROBNOG MJESTA

 

 

 

Članak 4.

 

Vrste grobnih mjesta utvrđuju se aktom kojim se uređuju prostorno – tehnički uvjeti na grobljima, koji donosi Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora Uprave groblja (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor).

Pod opremom i uređajima grobnog mjesta, u smislu ove Odluke, smatraju se nadgrobna ploča, nadgrobni spomenik i znaci, ograda grobnog mjesta i slično.

Oprema i uređaji grobnog mjesta iz stavka 2. ovoga članka smatraju se nekretninom i vlasništvo su korisnika grobnog mjesta, a vlasništvo istih može se prenositi sukladno zakonu kojim se uređuju groblja i posebnim propisima.

 

 

 

III. MJERILA I NAČIN DODJELJIVANJA I USTUPANJA GROBNIH MJESTA NA KORIŠTENJE

 

 

 

Članak 5.

 

Uprava groblja, na temelju dokumentiranog zahtjeva stranke, dodjeljuje grobno mjesto na korištenje na neodređeno vrijeme uz naknadu, o čemu donosi rješenje.

Rješenje o dodjeli grobnog mjesta na korištenje donosi se kod svake promjene korisnika grobnog mjesta.

Protiv rješenja iz stavaka 1. i 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Gradu, Odjelu gradske uprave za komunalni sustav (u daljnjem tekstu: Odjel).

Iznimno od odredbi stavaka 1. i 2. ovoga članka, za ukop na općem polju i u Aleji hrvatskih branitelja ne donosi se rješenje o korištenju.

 

 

Članak 6.

 

Grobna mjesta dodjeljuju se na korištenje prema Planu rasporeda i korištenja grobnih mjesta (u daljnjem tekstu: Plan) koji donosi Uprava groblja za svako groblje posebno, redoslijedom prema brojevima raspoloživih grobnih mjesta označenih u Planu, na način da se u najvećoj mogućoj mjeri usvoje želje korisnika.

Plan mora sadržavati:

– raspored grobnih polja,

– raspored grobnih mjesta u kojima su naznačene oznake, brojevi grobnih mjesta i njihove površine te grafički prikaz njihovog rasporeda.

Primjerak Plana pohranjuje se i na elektroničkom mediju.

 

 

Članak 7.

 

Grobno mjesto se dodjeljuje na korištenje kada nastane potreba za ukopom pokojnika ili, neovisno o potrebi za ukopom, ukoliko postoji dovoljan broj slobodnih grobnih mjesta na gradskom groblju.

Svako grobno mjesto na gradskim grobljima mora biti uređeno i obilježeno sukladno aktu iz članka 4. stavka 1. ove Odluke.

 

 

Članak 8.

 

Pod korisnikom grobnog mjesta (u daljnjem tekstu: korisnik), u smislu ove Odluke, raz­umijeva se osoba kojoj je grobno mjesto dano na korištenje rješenjem Uprave groblja.

Osoba koja na dan stupanja na snagu ove Odluke ima sklopljen ugovor o korištenju grobnog mjesta na određeno vrijeme, smatra se korisnikom grobnog mjesta do isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

Osoba iz stavka 2. ovoga članka u obvezi je podnijeti zahtjev za izdavanje rješenja o korištenju grobnog mjesta na neodređeno vrijeme najkasnije 30 dana prije isteka roka utvrđenog u ugovoru o korištenju grobnog mjesta.

O obvezi iz stavka 3. ovoga članka Uprava groblja obavještava korisnika pisanim putem.

Osoba ne može steći na korištenje dva ili više grobnih mjesta na grobljima na području grada Rijeke, osim na temelju posebnih propisa.

 

 

 

Članak 9.

 

Za ukop u grobno mjesto člana obitelji korisnika ili treće osobe potrebna je prethodna pisana suglasnost korisnika, a u slučaju sukorisništva grobnog mjesta suglasnost svih korisnika.

Suglasnost iz stavka 1. ovoga članka daje se osobno na zapisnik Upravi groblja ili se dostavlja Upravi groblja pisanim putem s ovjerenim potpisima svih korisnika.

 

 

 

Članak 10.

 

Korisnik može trećoj osobi ugovorom ustupiti svoje pravo korištenja grobnog mjesta.

Osoba koja je stekla pravo korištenja grobnog mjesta dužna je o pravnom poslu iz stavka 1. ovoga članka obavijestiti Upravu groblja najkasnije u roku od 30 dana od dana njegovog sklapanja, radi odgovarajuće izmjene rješenja o korištenju iz članka 5. stavka 1. ove Oduke, odnosno ugovora o korištenju iz članka 8. stavka 2. ove Odluke te radi upisa nastale promjene u grobni očevidnik.

Korisnik se može odreći korištenja grobnog mjesta na temelju dokumentiranog zahtjeva kojeg podnosi Upravi groblja.

U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, Uprava groblja stavlja izvan snage rješenje o korištenju grobnog mjesta, odnosno ugovor o korištenju grobnog mjesta sporazumno se raskida.

Zahtjev iz stavka 3. ovoga članka sadrži i izjavu o preuzimanju posmrtnih ostataka ili o odricanju od posmrtnih ostataka koji se nalaze u grobnom mjestu. U slučaju odricanja od posmrtnih ostataka iste zbrinjava Uprava groblja u zajedničkoj kosturnici.

 

 

 

Članak 11.

 

Za posebne slučajeve korištenja zemljišta na grobljima na području grada Rijeke suglasnost daje Gradonačelnik Grada.

 

 

 

IV. UVJETI I MJERILA ZA PLAĆANJE NAKNADE KOD DODJELE GROBNOG MJESTA I GODIŠNJE NAKNADE ZA KORIŠTENJE GROBNOG MJESTA

 

 

 

Članak 12.

 

Za dodjelu grobnog mjesta na korištenje plaća se naknada koja se utvrđuje rješenjem iz članka 5. stavka 1. ove Odluke.

Iznimno od stavka 1. ovoga članka, prilikom ukopa na općem polju plaća se jednokratna naknada za održavanje grobnog mjesta, a za ukop u Aleji hrvatskih branitelja ne plaća se naknada.

Visinu jednokratne naknade iz stavka 2. ovoga članka utvrđuje Nadzorni odbor.

 

 

 

Članak 13.

 

Naknada za dodjelu grobnog mjesta na korištenje određuje se ovisno o vrijednosti lokacije groblja te opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom.

 

 

 

Članak 14.

 

Vrijednost lokacije groblja utvrđuje se u iznosu od 1.094,40 kn/m2.

Iznos iz stavka 1. ovoga članka čini umnožak zbrojenog iznosa cijene građevinskog zemljišta za cijelo područje grada Rijeke i visine rente po m2 bruto razvijene površine građevine odnosno po m2 građevinske čestice za IV zonu javne namjene za ceste i javno – prometne površine, sukladno Cjeniku građevinskog zemljišta za područje grada Rijeke, i prosječne površine grobnog mjesta od 3,84 m2.

O izmjeni iznosa iz stavka 1. ovoga članka odlučuje Nadzorni odbor uz prethodnu suglasnost Odjela, ovisno o izmjeni Cjenika građevinskog zemljišta za područje grada Rijeke.

 

 

 

Članak 15.

 

Koeficijent opremljenosti groblja utvrđuje se ovisno o opremljenosti groblja komunalnom infrastrukturom, kako slijedi:

Groblje                                   Koeficijent

CGG Drenova                              1,00

Kozala, Trsat                               0,90

Zamet                                            0,80

Sv. Kuzam, Draga, Donja
Drenova i Gornja Drenova       0,60.

 

 

 

Članak 16.

 

Ukupna visina naknade za dodjelu pojedinog grobnog mjesta na korištenje utvrđuje se umnoškom vrijednosti lokacije groblja, koeficijenta opremljenosti groblja i neto površine tog grobnog mjesta.

 

 

 

Članak 17.

 

Za korištenje grobnog mjesta korisnik je u obvezi plaćati godišnju grobnu naknadu.

Visinu naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Godišnja grobna naknada plaća se na temelju uplatnice koju Uprava groblja dostavlja osobi koja je u grobni očevidnik upisana kao korisnik, osim ako korisnik ne dostavi Upravi groblja sporazum s ovjerenim potpisom druge osobe na temelju kojeg druga osoba preuzima obvezu plaćanja godišnje grobne naknade.

U slučaju sukorisništva grobnog mjesta, uplatnica se dostavlja svakom od korisnika sukladno udjelu u pravu korištenja grobnog mjesta, osim ako se korisnici na temelju sporazuma s ovjerenim potpisima ne dogovore drugačije te isti dostave Upravi groblja.

 

 

 

Članak 18.

 

Visina godišnje grobne naknade za korištenje grobnog mjesta utvrđuje se radi namirenja dijela stvarno nastalih zajedničkih troškova na groblju (uređenja i održavanja groblja, utroška vode, odvoza otpada, čišćenja pristupnih staza i zelenih površina i drugih troškova).

Sredstva s osnova naknade za dodjelu grobnog mjesta na korištenje i godišnje grobne naknade koriste se u skladu s godišnjim Planom poslovanja Uprave groblja.

 

 

 

V. UKOP POKOJNIKA

 

 

 

Članak 19.

 

Poslovi ukopa razumijevaju pripremu i uređenje grobnog mjesta i polaganje umrle osobe ili posmrtnih ostataka u grobno mjesto.

Organizacija ukopa obavlja se prema prethodno iskazanoj želji umrloga, njegove obitelji ili osobe koja organizira i podmiruje troškove ukopa.

 

 

 

Članak 20.

 

Poslove iz članka 19. ove Odluke na grobljima na području grada Rijeke obavlja Uprava groblja.

 

 

Članak 21.

 

Za obavljanje poslova iz članka 19. ove Odluke Uprava groblja mora raspolagati sa:

           – odgovarajućim prostorijama i objektima,

           – prostorima sa rashladnim komorama,

           – uređenom mrtvačnicom s odrom za smještaj lijesa ili urne,

           – odgovarajuće opremljenim radnicima za poslove ukopa,

           – kolicima za prijevoz umrle osobe ili posmrtnih ostataka i vijenaca do mjesta ukopa,

           – opremom, priborom i alatom za pripremu i obavljanje ukopa.

 

 

 

Članak 22.

 

Ukop umrle osobe ili posmrtnih ostataka ne može se obaviti bez uredne dokumentacije sukladno propisima, prethodno dostavljene Upravi groblja.

 

 

 

Članak 23.

 

Ukopu umrle osobe ili posmrtnih ostataka mora prisustvovati radnik Uprave groblja radi nadzora nad tehničkim uvjetima ukopa i evidentiranja ukopa.

Poslije obavljenog ukopa, utvrđene okolnosti iz stavka 1. ovoga članka unose se u grobni očevidnik i registar umrlih osoba.

 

 

 

Članak 24.

 

Pravo ukopa u Aleji hrvatskih branitelja ima isključivo osoba sa statusom hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, što dokazuje odgovarajućom potvrdom ministarstva nadležnog za poslove obrane.

 

 

 

VI. VREMENSKI RAZMAK UKOPA

 

 

  Članak 25.

 

Ukop u popunjeni obiteljski grob može se obaviti nakon isteka roka od 15 godina od zadnjeg ukopa, a u popunjenu grobnicu, kapelu i nišu nakon isteka roka od 30 godina od prvog ukopa, pod uvjetom da su se stekli sanitarni uvjeti za sabiranje i zbrinjavanje posmrtnih ostataka.

U grobna mjesta za urne, urna se može položiti bez obzira na to kada je položena prethodna urna.

 

 

Članak 26.

 

Nakon smrti korisnika, pravo korištenja grobnog mjesta stječu njegovi nasljednici utvrđeni pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju.

Ako se do donošenja pravomoćnog rješenja o nasljeđivanju ukaže potreba za ukopom u  grobno mjesto iz stavka 1. ovoga članka, ukop se neće obavljati.

 

 

 

 

VII. PRIVREMENI UKOPI I ISKOPI

 

 

 

Članak 27.

 

Pravo ukopa na općem polju imaju, u pravilu, osobe koje su u trenutku smrti imale prebivalište na području grada Rijeke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, na općem polju ukapaju se i osobe neutvrđenog identiteta, kao i osobe bez obitelji odnosno čija je obitelj nepoznata ili je nepoznatog boravišta, a  umrle su na području grada Rijeke.

Trošak ukopa osoba iz stavka 2. ovoga članka snosi Grad, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb.

Ukop na općem polju obavlja se redoslijedom izdavanja naloga za ukop od strane Uprave groblja.

 

 

Članak 28.

 

U grobno mjesto na općem polju može se ukopati samo jedna umrla osoba.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u grobno mjesto na općem polju može se ukopati umrla majka s mrtvorođenčetom.

 

 

 

Članak 29.

 

Ukop na općem polju obavlja se na vrijeme od 15 godina.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ukop djeteta do 10 godina starosti obavlja se na vrijeme od 10 godina.

 

 

 

Članak 30.

 

Nakon isteka rokova iz članka 29. ove Odluke, Uprava groblja određuje redoviti prekop grobnih mjesta na općem polju.

Uprava groblja dužna je obavijest o prekopu iz stavka 1. ovoga članka objaviti u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i na web stranici Uprave groblja.

Prekop grobnih mjesta započet će istekom roka od 90 dana od dana objave obavijesti o prekopu u javnom glasilu.

Posmrtni ostaci iz grobnog mjesta na općem polju prenose se u zajedničku kosturnicu, ukoliko su za to ostvareni tehnički i sanitarni uvjeti sukladno posebnim propisima, odnosno u drugo grobno mjesto ukoliko to zatraži obitelj ili osoba koja se brine za posmrtne ostatke umrle osobe.

Po izvršenom prekopu, Uprava groblja je u obvezi svu neuklonjenu opremu i uređaje ukloniti s grobnog mjesta.

 

 

 

Članak 31.

 

Depozitorij je grobno mjesto koje se ne dodjeljuje na korištenje, a u kojem Uprava groblja na temelju zahtjeva osobe koja je zatražila smještaj umrle osobe ili posmrtnih ostataka u depozitorij, obavlja ukop pod sljedećim uvjetima:
– ako je umrla osoba u trenutku smrti imala prebivalište na području grada Rijeke, a nema osigurano grobno mjesto, ili
– ako će umrla osoba ili posmrtni ostaci biti premješteni u drugi grad, općinu ili državu na konačni ukop.

Za ukop u depozitorij Upravi groblja plaća se mjesečna naknada, čiju visinu utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Ukop u depozitorij može se izvršiti samo u dvostrukom (limenom i drvenom) lijesu.

Ukop u depozitorij može trajati najdulje godinu dana računajući od dana ukopa.

Nakon isteka roka iz stavka 4. ovoga članka, Uprava groblja će ukopati umrlu osobu ili posmrtne ostatke na opće polje na trošak osobe koja je podnijela zahtjev za smještaj u depozitorij.

 

 

Članak 32.

 

Iskop (ekshumacija) umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka može se obaviti:
– na temelju zahtjeva zainteresirane osobe uz odobrenje nadležnog tijela, a radi premještaja u drugo grobno mjesto,
– po službenoj dužnosti, radi redovitog prekopa ili postupanja po odluci nadležnog tijela.

Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka obavljaju radnici Uprave groblja sukladno posebnim propisima.

Iskop umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka osobe umrle od posljedica zarazne bolesti može se dozvoliti protekom godine dana računajući od dana ukopa.

Iskopu umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka mogu nazočiti osobe koje su isti zatražile.

Osim u slučaju redovitog prekopa iz članka 30. ove Odluke te zbrinjavanja posmrtnih ostataka u smislu članka 10. stavka 4. ove Odluke, iskop i prijenos umrle osobe odnosno posmrtnih ostataka u zajedničku kosturnicu nije dozvoljen.

 

 

 

Članak 33.

 

Uprava groblja dužna je osigurati prostor za zbrinjavanje većeg broja umrlih osoba u slučaju epidemija, katastrofa i velikih nesreća.

Uvjete i način zbrinjavanja u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, Uprava groblja utvrđuje u dogovoru s Gradom, Odjelom za gradsku samoupravu i upravu.

 

 

 

VIII. ODRŽAVANJE GROBLJA I UKLANJANJE OTPADA

 

 

 

Članak 34.

 

Održavanje groblja na području grada Rijeke obavlja Uprava groblja.

Pod održavanjem groblja, u smislu ove Odluke, razumijeva se uređenje i čišćenje zajedničkih dijelova groblja, zemljišta, staza i puteva na groblju od otpada, održavanje pratećih građevina sukladno zakonu kojim se uređuju groblja te sadnja i održavanje zelenila. 

Pod otpadom, u smislu ove Odluke, smatraju se svi materijali koji su na bilo koji način naneseni, odnosno dospiju na groblje, a po svojoj prirodi ne pripadaju groblju ili narušavaju izgled groblja te ostaci vijenaca i cvijeća na grobovima, koji zbog proteka vremena narušavaju izgled groblja, a korisnici grobnih mjesta su ih propustili ukloniti.

Održavanje groblja obavlja se u skladu s tehničkim i sanitarnim propisima, pravilima o zaštiti okoliša te krajobraznim i estetskim vrijednostima.

 

 

 

Članak 35.

 

Uprava groblja je obvezna groblje održavati kontinuirano i s poštovanjem prema ukopanim osobama, na način da groblje i prateće građevine sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, budu uredni i čisti te u funkcionalnom smislu ispravni.

 

 

 

Članak 36.

 

Uređenje i održavanje grobnih mjesta u Aleji hrvatskih branitelja, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na grobljima Kozala, Zamet i Sveti Kuzam, Spomen križ hrvatskim domobranima i Oltar križ na groblju Trsat te Spomen obilježje na groblju Gornja Drenova obveza je Uprave groblja.

Troškovi uređenja i održavanja grobnih mjesta u Aleji hrvatskih branitelja, boraca antifašističke borbe iz 2. svjetskog rata na groblju Kozala, kao i Oltar križa na groblju Trsat podmiruju se iz Proračuna Grada.

 

 

 

Članak 37.

 

Korisnik je obvezan održavati grobno mjesto čistim i urednim, na način da ne narušava cjelokupan izgled groblja te da ne predstavlja opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja.

Korisnik niše i pretinca, pored obveze iz stavka 1. ovoga članka, obvezan je održavati dijelove prostora koji povezuju nišu ili pretinac sa nišama ili pretincima ostalih korisnika u istome bloku (krovna ploča, fasadna ploča, nosivi zid i slično).

U slučaju da korisnik ne postupa sukladno odredbama stavaka 1. i 2. ovoga članka, Uprava groblja pisanim putem će ga upozoriti na navedenu obvezu.

Ukoliko neodržavano grobno mjesto ili dio prostora koji povezuje nišu ili pretinac predstavljaju opasnost po sigurnost i stabilnost drugog grobnog mjesta i/ili posjetitelja groblja, Uprava groblja će ga osigurati ograđivanjem.

Ukoliko se održavanje i uređenje grobnog mjesta obavlja putem za to registrirane pravne ili fizičke osobe, o tome je potrebno prethodno pisanim putem obavijestiti Upravu groblja.

 

 

 

Članak 38.

 

Ukoliko se prilikom ukopa mora pomaknuti oprema ili uređaj grobnog mjesta ili okolnih grobnih mjesta, troškove oko uspostave prijašnjeg stanja snosi osoba na čiji se zahtjev obavlja ukop.

 

 

 

Članak 39.

 

Uprava groblja ne odgovara za štetu nastalu na grobnim mjestima koju prouzrokuju treće osobe.

 

 

 

IX. UPRAVLJANJE GROBLJEM

 

 

 

Članak 40.

 

Uprava groblja je obvezna grobljem upravljati pažnjom dobrog gospodara i s poštovanjem prema ukopanim osobama.

 

 

 

Članak 41.

 

Aktom Uprave groblja kojim se određuju pravila ponašanja na groblju uređeno je vrijeme posjeta grobljima, vrijeme u koje se obavljaju ukopi, ponašanje koje se smatra zabranjenim na groblju, izvođenje radova i pružanje usluga na groblju od strane drugih pravnih ili fizičkih osoba te postupanje s izgubljenim i nađenim stvarima na groblju.

 

 

 

Članak 42.

 

Uprava groblja je obvezna pravovremeno izvijestiti Grad o potrebi poduzimanja odgo­varajućih mjera radi rekonstrukcije odnosno proširenja postojećeg ili gradnje novog groblja.

 

 

 

Članak 43.

 

Za gradnju i preinaku odnosno za odstranjivanje opreme ili uređaja groba potrebna je prethodna pisana suglasnost Uprave groblja.

Upravi groblja plaća se naknada u svezi gradnje i preinake iz stavka 1. ovoga članka (utrošak vode, utrošak električne energije, odvoz otpada i slično) u paušalnom iznosu koji utvrđuje Uprava groblja uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava groblja izdaje suglasnost iz stavka 1. ovoga članka u roku od 10 dana od dana predaje urednog zahtjeva i podmirenja naknade iz stavka 2. ovoga članka.

Za radove na grobljima Kozala i Trsat zahtjevu je potrebno priložiti odobrenje  Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u  Rijeci.

Ako Uprava groblja ne izda suglasnost iz stavka 1. ovoga članka u roku iz stavka 3. ovoga članka, smatrat će se da je suglasnost izdana.

U slučaju da izvoditelj radove izvodi bez suglasnosti ili protivno danoj suglasnosti, Uprava groblja o tome će izvijestiti nadležno tijelo radi daljnjeg postupanja.

 

 

 

Članak 44.

 

Grobno mjesto za koje godišnja grobna naknada nije plaćena 10 godina smatra se napuštenim i može se ponovno dodijeliti na korištenje, ali tek nakon proteka 15 godina od posljednjeg ukopa u grob, odnosno nakon proteka 30 godina od ukopa u grobnicu, sukladno zakonu kojim se uređuju groblja.

Protekom roka od 30 dana od dana ostvarenja uvjeta za proglašenje grobnog mjesta napuštenim sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, Uprava groblja će u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i na web stranici Uprave groblja objaviti poziv upućen prijašnjem korisniku grobnog mjesta za preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta u roku od 90 dana od dana objave poziva.

Preuzimanje opreme i uređaja grobnog mjesta iz stavka 1. ovoga članka moguće je pod uvjetom prethodnog podmirenja dužnog iznosa godišnje grobne naknade sa zakonskim zateznim kamatama jer će se u protivnom smatrati da je riječ o napuštenoj imovini s kojom Uprava groblja može slobodno raspolagati.

 

 

 

Članak 45.

 

Opremu i uređaje grobnog mjesta za koje su ostvareni uvjeti iz članka 44. stavka 1. ove Odluke, a koju korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno članku 44. stavcima 2. i 3. ove Odluke, Uprava groblja uređuje te grobno mjesto dodjeljuje na korištenje sukladno odredbi članka 5. ove Odluke.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, opremom i uređajima kapele i mauzoleja za koje su ostvareni uvjeti iz članka 44. stavka 1. ove Odluke, a koju korisnik grobnog mjesta nije preuzeo sukladno članku 44. stavcima 2. i 3. ove Odluke, Uprava groblja prije dodjele kapele i mauzoleja na korištenje raspolaže prodajom putem javnog natječaja.

Javni natječaj iz stavka 2. ovoga članka Uprava groblja objavljuje u javnom glasilu, na oglasnim pločama groblja i na web stranici Uprave groblja.

Tekst objave javnog natječaja obvezno sadrži: podatke o groblju na kojem se nalazi grobno mjesto (kapela ili mauzolej), površini grobnog mjesta, jamčevini, roku za podnošenje prijava, početnoj cijeni, kriteriju za odabir najpovoljnije ponude, roku u kojem se donosi odluka o odabiru najpovoljnije ponude ili odluka o poništenju javnog natječaja.

Osim podataka iz stavka 4. ovoga članka, tekst objave javnog natječaja može sadržavati i druge podatke.

Po isteku roka za prikupljanje ponuda, Uprava groblja donosi odluku o izboru najpovoljnije ponude, sklapa ugovor o prodaji opreme i uređaja kapele i mauzoleja te donosi rješenje o dodjeli kapele i mauzoleja na korištenje.

 

Članak 46.

 

Grobno mjesto koje je proglašeno spomenikom kulture te grobno mjesto u kojem su ukopani posmrtni ostaci značajnih povijesnih osoba, a za koja grobna mjesta su ostvareni uvjeti za napušteno grobno mjesto sukladno zakonu kojim se uređuju groblja, ne mogu se proglasiti napuštenima sukladno odredbi članka 44. ove Odluke niti se njima može raspolagati u smislu odredbe članka 45. ove Odluke, već se ista održavaju i obnavljaju sukladno posebnim propisima.

O održavanju i obnavljanju grobnih mjesta iz stavka 1. ovoga članka brine Grad, Odjel gradske uprave za kulturu.

O značenju povijesne osobe mišljenje daje Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti i Hrvatski institut za povijest.

 

 

 

X. NADZOR

 

 

Članak 47.

 

Nadzor nad primjenom ove Odluke obavljaju komunalni redari u Odjelu, Direkciji za komunalno redarstvo.

U obavljanju nadzora iz stavka 1. ovoga članka, komunalni redar ovlašten je poduzeti radnje u suglasju sa zakonom kojim se uređuje komunalno gospodarstvo, odlukom Gradskog vijeća Grada kojom se propisuje komunalni red te ovom Odlukom.

 

 

 

XI. KAZNENE ODREDBE

 

 

 

Članak 48. 

 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba:

  1. korisnik ako ne održava grobno mjesto čistim i urednim, na način da ne narušava cjelokupan izgled groblja te da ne predstavlja opasnost po sigurnost i stabilnost drugih grobnih mjesta i/ili posjetitelja groblja (članak 37. stavak 1. Odluke),
  2. korisnik niše ili pretinca ako ne održava dijelove prostora koji povezuju nišu ili pretinac čiji je on korisnik sa nišama ili pretincima u istome bloku (krovna ploča, fasadna ploča, nosivi zid i slično), (članak 37. stavak 2. Odluke),
  3. korisnik ako prethodno ne obavijesti Upravu groblja o tome da se održavanje i uređenje grobnog mjesta obavlja putem za to registrirane pravne ili fizičke osobe (članak 37. stavak 5. Odluke),
  4. građanin ako se ne pridržava pravila ponašanja na groblju utvrđenih aktom Uprave groblja (članak 41. Odluke),
  5. osoba koja za gradnju i preinaku odnosno za odstranjivanje opreme ili uređaja groba nije ishodila prethodnu pisanu suglasnost Uprave groblja (članak 43. stavak 1. Odluke).

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000.00 kuna kaznit će se pravna osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka. 

Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. točaka 1., 2., 3. i 5. ovoga članka.

Novčanom kaznom od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost ako učini prekršaj iz stavka 1. točke 5. ovog članka.

 

 

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

 

 

Članak 49.

 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o grobljima (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 1/00 i 6/01).

 

 

 

 

Članak 50.

 

Opći akti doneseni na temelju Odluke o grobljima (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 1/00 i 6/01) uskladit će se s odredbama ove Odluke u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

 

 

 

Članak 51.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/19
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.