GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 15. stavka 5. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

O D L U K U
o donošenju Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016. – 2020. godine

 

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. -2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija).

Strategija iz stavka 1. ovoga članka sastavni je dio ove Odluke i predmetom je objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/33
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Strategija razvoja Urbane aglomeracije Rijeka