GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 -pročišćeni tekst) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 14/13), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
O DODJELI ZLATNE PLAKETE “GRB GRADA RIJEKE”

 

 

 

Dobitnik Zlatne plakete “Grb Grada Rijeke” u 2017. godini je

 

Centar tehničke kulture Rijeka

 

za dugogodišnji doprinos osnaživanju lokalne zajednice za

prihvaćanje novih tehnologija u svakodnevnom životu.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/14
URBROJ: 2170-01-16-00-17-11
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.