GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko – goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine,donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. kod
HETA
Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb

 

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje trgovačkom društvu RIJEKA plus d.o.o. putem sklapanja Aneksa Ugovoru o financijskom leasingu nekretnine HR/051100023 od dana 26. lipnja 2008. godine, u iznosu od EUR 2.791.212,72 u protuvrijednosti u kunama po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, sa HETA Asset Resolution Hrvatska d.o.o. Zagreb, Slavonska Avenija 6/a, uz sljedeće uvjete:

 

Vrsta zaduženja

Financijski leasing

Objekt zaduženja

Javna garaža sa 148 parkirnih mjesta u sklopu Kompleksa dvoranskog plivališta na Kantridi

Ukupna neto vrijednost investicije (glavnica)

42.966.150,22 ili

  5.930.285,90 EUR

Ostalo za otplatu (bruto)

  2.791.212,72   EUR

Rok otplate

31.12.2017.godine

Dinamika otplate

Mjesečno/ Ostatak vrijednosti

Broj mjesečnih leasing naknada

12

Iznos mjesečne bruto leasing naknade

36.351,06   EUR

Ukupan iznos leasing naknada (bruto)

436.212,72 EUR

Dospijeće prve rate

02.01.2017. godine

Ostatak vrijednosti (bruto)

2.355.000,00 EUR

Dospijeće ostatka vrijednosti

31.12.2017. godine

Valutna klauzula

U EUR, primjenom srednjeg tečaja HNB

Kamatna stopa

6 mjesečni EURIBOR +0,95 p.p., promjenjiva

Nominalna kamatna stopa

0,729%

Realna godišnja kamatna stopa

0,729%

Instrumenti osiguranja kredita

4 (četiri) bjanko zadužnice Rijeka plusa d.o.o. ukupno do visine 12 (dvanaest) mjesečnih leasing naknada.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/27
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.