GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 90. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo sljedeću

 

 

 

ODLUKU
o davanju suglasnosti za zaduženje
KD AUTOTROLEJ d.o.o. Rijeka kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb

 

 

 

Članak 1.

 

Daje se suglasnost za zaduženje KD AUTOTROLEJ d.o.o. putem dugoročnog financijskog kredita u iznosu od 20.319.490,00 kn, kod Hrvatske poštanske banke d.d. Zagreb, za financiranje projekta nabave 10 autobusa pogonjenih na stlačeni prirodni plin, pod sljedećim uvjetima:

 

Vrsta kredita:

dugoročni kunski kredit

Iznos kredita:

20.319.490,00 kuna

Dinamika korištenja kredita:

3 mjeseca od datuma sklapanja ugovora o kreditu

Nominalna kamatna stopa:

2,50%, fiksna

Efektivna kamatna stopa:

2,59%

Metoda obračuna kamate:

proporcionalna

Rok povrata kredita

12 godina, nakon isteka počeka od tri godine

Dinamika otplate glavnice i kamate:

glavnica se otplaćuje u 48 jednakih tromjesečnih rata, kamata se obračunava i naplaćuje tijekom cijelog vremena povlačenja, počeka i povrata kredita

Dospijeće prve rate:

30.09.2020.

Ukupni iznos kamata

4.636.388,25 kuna

Naknada za odobrenje kredita

0,50% tj. 101.597,45 kuna

Ukupan iznos kredita s kamatom i naknadom:

25.057.475,70 kn

Instrumenti osiguranja kredita:

založno pravo na objektima nabave, mjenice i zadužnice KD AUTOTROLEJ d.o.o.

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/31
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.