GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

O D L U K U
o davanju naknadne suglasnosti na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava
unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

I.

 

Daje se naknadna suglasnost na Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke za 2017. godinu, kojega je donijela Skupština Zajednice sportskih udruga grada Rijeke “Riječki sportski savez” na sjednici održanoj 28. veljače 2017. godine.

 

 

II.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/21
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.