GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke donio je, 27. ožujka 2017. godine, sljedeću

 

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš
Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka
za razdoblje 2016.-2020. godine

 

 

 

 

 

 

Članak 1.

 

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel) proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. – 2020. godine, na temelju Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016.-2020.godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 15/16).

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka za razdoblje 2016. – 2020. godine (u daljnjem tekstu: Strategija) utvrđeno je da Strategija neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Strategije na okoliš.

 

 

 

 

 

Članak 2.

 

Strategija se donosi radi:

– obveze njezina donošenja utvrđene člankom 15. Zakona o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (“Narodne novine” broj 147/14) koja nalaže Urbanoj aglomeraciji Rijeka (u daljnjem tekstu: UA Rijeka), osnovanoj  Odlukom o Ustrojavanju UA Rijeka od 21.09.2015. godine (KLASA: 011-01/15-02/4, Urbroj: 538-06-1-2/015-15-6) od strane ministra regionalnog razvoja i fondova Europske unije, da za sve aktivnosti koje će poduzimati izradi strategiju urbane aglomeracije,

– utvrđivanja politike regionalnog razvoja kojom se utvrđuju ciljevi i prioriteti razvoja UA Rijeka kroz strateški razvojni dokument,

–  utvrđivanja smjera planiranja razvoja, načina ostvarenja razvoja te potrebe svih subjekata i skupina u društvu unutar UA Rijeka,

– rješavanja problema s kojima se UA Rijeka suočava (npr. prihodi, zaposlenost, privlačenje investicija i sl.),

– korištenja bespovratnih sredstava za realizaciju razvojnih programa od javnog interesa unutar UA Rijeka temeljem mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja u programskom razdoblju 2015.- 2020. godine.

 

 

 

 

Članak 3.

 

Obuhvat Strategije određen je administrativnim granicama sljedećih jedinica lokalne samouprave:

– Grada Rijeke,

– Grada Kastva,

– Grada Kraljevice,

– Grada Opatije,

– Općine Čavle,

– Općine Klana,

– Općine Kostrena,

– Općine Lovran,

– Općine Mošćenička Draga i

– Općine Viškovo.

 

 

 

Članak 4.

 

U sklopu izrade Strategije potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve:

1. Razvoj učinkovitih ljudskih potencijala

1.1. Edukacije za nezaposlene s posebnim naglaskom na mlade

       1.1.1. Jačanje kompetencija kod mladih

       1.1.2. Širenje koncepta cjeloživotnog učenja

1.2. Povećanje kvalitete života ranjivih skupina stanovništva

       1.2.2. Integracija ranjivih skupina u društvo

       1.2.3. Povećanje kvalitete života za ljude treće životne dobi.

2. Stvaranje uvjeta za razvoj zelenog gospodarstva

2.1.  Razvoj napredne poduzetničke infrastrukture i novih tehnologija

       2.1.1. Napredna poduzetnička infrastruktura u funkciji stvaranja novih poduzetnika

       2.1.2. Razvoj novih tehnologija s posebnim naglaskom na zelene tehnologije

2.2.  Razvoj održivog turizma

       2.2.1. Turistička infrastruktura u funkciji razvoja turističkih destinacija

       2.2.2. Kulturna baština u funkciji razvoja održivog turizma.

3. Održivi urbani razvoj

3.1. Povećanje broja putnika u javnom gradskom prijevozu

       3.1.1. Komunalno društvo Autotrolej d.o.o. – Razvoj ekološki prihvatljivog javnog  prijevoza

       3.1.2. Inovativna rješenja u prometu

3.2.  Ulaganja u toplinsku mrežu

       3.2.1. Trgovačko društvo Energo d.o.o. – razvoj sustava toplinarstva u gradu Rijeci

3.3.  Revitalizacija zapuštenih urbanih područja

       3.3.1. Revitalizacija bivših industrijskih zona

       3.3.2. Revitalizacija bivših vojnih zona.

 

 

 

Članak 5.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš, Odjel je zatražio mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, a koje su navedene u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 1. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Uprave za zaštitu prirode (KLASA:612-07/17-58/36, URBROJ: 517-07-2-1-1-17-5: od 10.03.2017. godine) da za Strategiju ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da je Strategija prihvatljiva za ekološku mrežu.
 2. Mišljenje Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorskog odjela u Rijeci (KLASA: 612-08/17-23/0288, URROJ: 532-04-02-11/1-17-2 od 23.02.2017. godine) da je potrebno izraditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš za Strategiju s obzirom na kvalitetu i kvantitetu kulturnih dobara upisanih u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, kao i brojnu evidentiranu kulturnu baštinu na području obuhvata UA Rijeka.
 3. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/17-04/2, URBROJ: 2170/1-03-08/7-17-2 od 09.02.2017. godine) da je za Strategiju potrebno uzeti u obzir odredbe članaka 63. i 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15) te kriterije iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš.

Sukladno članku 63. navedenog Zakona, strateška procjena provodi se za strategije koje se donose na lokalnoj razini ukoliko:

 • daju okvir za zahvate koji podliježu ocjeni o potrebi procjene utjecaja na okoliš, odnosno procjeni utjecaja na okoliš,
 • čija se provedba financira iz sredstava Europske unije i
 • za koje se prema posebnom propisu iz područja zaštite prirode utvrdi da mogu imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu.

Sukladno članku 64. stavku 1. Zakona, ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš provodi se za strategije kojima se određuje uporaba malih površina na lokalnoj razini, te za manje izmjene i dopune strategija.

 1. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (KLASA: 053-02/17-01/37, URBROJ: 2170/1-08/2-17-2 od 24.01.2017. godine) da je potrebno izraditi stratešku procjenu za Strategiju, jer će ona služiti kao podloga za kandidiranje raznih programa čija će se provedba financirati sredstvima Europske unije.
 2. Mišljenje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološkog odjela (Znak: 02-200-27/9-17 od 13.02.2017. godine) da ne inzistira na potrebi provedbe postupka strateške procjene za Strategiju.
 3. Mišljenje Hrvatskih voda, Vodnogospodarskog odjela za slivove Sjevernog Jadrana (KLASAj: 351-01/17-01/0000035, URBROJ:374-23-3-17-2 od 22.02.2017. godine) da nije potrebno sa stanovišta vodnogospodarskih interesa provesti postupak strateške procjene za Strategiju.
 4. Mišljenje Hrvatskih šuma d.o.o. (URBROJ: DE-06(ŽK)-17-126/02 od 03.02.2017.godine) da nije potrebno vršiti provedbu postupka strateške procjene za Strategiju.
 5. Mišljenje Grada Kastva (KLASA:022-05/15-03/09, URBROJ: 2170-05-09/1-17-121 od 13.02.2017. godine) da za zahvate predviđene Strategijom nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.
 6. Mišljenje Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije (KLASA: 351-01/17-01/1, URBROJ: 69-02/2-17-2 od 24.01.2017. godine) da se Strategija donosi za dokument niže razine i isti vremenski period u odnosu na Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije izrađenu nakon donošenja Prostornog plana Primorsko-goranske županije. Za Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije postupkom Ocjene o potrebi procjene utvrđeno je da nije potrebno provesti postupak Strateške procjene.
 7. Mišljenje Grada Opatije, Upravnog odjela za prostorno uređenje (KLASA: 351-01/17-01/02, URBROJ: 2170/01-01/17-2 od 08.02. 2017. godine) da nije potrebno provesti postupak strateške procjene za Strategiju.

 

 

 

Članak 6.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Strategije Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Strategije iz članka 2. i 4. ove Odluke, mišljenja tijela iz članka 5. ove Odluke te kriterije iz Priloga III. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 1. Ciljevi i programska polazišta Strategije odnose se na zahvate u jedinicama lokalne samouprave iz članka 3. ove Odluke.

Utjecaj Strategije odnosi se na površinu od 414 km² i 188.797 stanovnika.

 1. Za zahvate planirane Strategijom ne mogu se predvidjeti pojedinačni kriteriji za utvrđivanje vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš jer se ne može sa sigurnošću utvrditi koji će projekti biti prihvaćeni za sufinanciranje od strane Europske unije. Razvidno je da su planirani projekti raznovrsni ali svi usmjereni prema načelima održivog razvoja. Prilikom provedbe Strategije potrebno je voditi računa o potencijalnim kumulativnim i prekograničnim utjecajima te rizicima za zdravlje ljudi kao i posebnim prirodnim obilježjima i kulturnoj baštini. Za programske dokumente nižeg reda, kojima će se utvrditi prostorni smještaj i obilježja pojedinih projekata/zahvata, koji bi mogli imati značajan negativni utjecaj na okoliš, obvezno je provesti ocjenu o potrebi ili procjenu utjecaja na okoliš. Pridržavanjem mjera i propisa negativni utjecaji na okoliš bit će smanjeni na najmanju moguću mjeru.
 2. Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže („Narodne novine“ broj 124/13 i 105/15) na području obuhvata Strategije nalazi se 16 područja ekološke mreže – 14 Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove (POVS) i 7 područja očuvanja značajna za ptice (POP). Na strateškom nivou za planirane projekte moguće je isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže.
 3. Strategija se temelji na analizi postojećeg stanja koja je obuhvatila aktualne podatke o stanju u društvu, gospodarstvu i kvaliteti urbanog okruženja. U izradi Strategije aktivno su sudjelovali svi gradovi i općine uključene u UA Rijeka, kao i predstavnici partnerskih institucija i udruga.
 4. Strategija predstavlja strateški dokument višeg reda povezan sa strateškim odrednicama svih gradova i općina unutar UA Rijeka, kao i sa njihovom prostorno-planskom dokumentacijom.
 5. Strategija je usklađena i sa Razvojnom strategijom Primorsko-goranske županije za razdoblje 2016.-2020. godine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 34/15). Sukladno članku 69. Zakona o zaštiti okoliša Strategija predstavlja dokument nižeg reda u odnosu na Razvojnu strategiju Primorsko-goranske županije te iz razloga izbjegavanja umnožavanja strateške procjene ne treba provesti stratešku procjenu za Strategiju.

 

 

 

Članak 7.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirat javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08), objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 8.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/29
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 27. ožujka 2017.

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

Privitak 1.