GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
o stavljanju van snage Odluke o obavljanju pogrebnih poslova
na području Grada Rijeke

 

 

 

 

Članak 1.

 

Stavlja se van snage Odluka o obavljanju pogrebnih poslova na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/04).

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/20
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.