GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (“Narodne novine ” broj 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke,  na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

I Z M J E N U
Srednjoročnog (trogodišnjeg) plana davanja koncesija na području
grada Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. godine

 

 

 

Članak 1.

 

U Srednjoročnom (trogodišnjem) planu davanja koncesija na području grada Rijeke za razdoblje od 2015. do 2017. godine (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/14 – u daljnjem tekstu: Plan), članak 2. mijenja se i glasi:

“Grad Rijeka u razdoblju od 2015. do 2017. godine planira dati sljedeću koncesiju: 

Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke:

– planirani broj koncesija: jedna koncesija,

– rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,

– procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 300.000,00 kuna,

– planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,

– pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12) i Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/11).”

 

 

 

Članak 2.

 

Ova Izmjena Plana stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/42
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.