GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 3. travnja 2017.

Godina IV - broj 3.Na temelju odredbe članka 3. stavka 4. Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 30. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

Detaljni plan raspodjele
financijskih sredstava unutar Programa
javnih potreba
u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Detaljnim planom raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Detaljni plan raspodjele) utvrđuje se raspodjela sredstava po aktivnostima i korisnicima.

Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele iz stavka 1. ovoga članka nalazi se u privitku i čini njegov sastavni dio.

 

 

 

Članak 2.

 

Ovaj Detaljni plan raspodjele stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/22
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 30. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Tablični prikaz Detaljnog plana raspodjele sredstava Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu