GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

S M J E R N I C E
za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke
za razdoblje 2017. – 2020. godine

 

 

 

Sukladno procijenjenoj opasnosti i očekivanim posljedicama nesreća, velikih nesreća i katastrofa utvrđenih procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara, a u cilju zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih dobara te okoliša, kao i ravnomjernog razvoja svih nositelja sustava civilne zaštite (postrojbe civilne zaštite, vatrogasne postrojbe, stožeri, udruge građana od značaja za sustav civilne zaštite, službe i pravne osobe koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti), potrebno je donijeti Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. – 2020. godine.

 

Smjernice se odnose na sljedeće:

 

 
1. CIVILNA ZAŠTITA (Stožer civilne zaštite za područje grada Rijeke, postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke, povjerenici civilne zaštite).

 

Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku (u daljnjem tekstu: Procjena ugroženosti) te Odlukom o donošenju Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Plan zaštite i spašavanja), srednjoročnom planu razvoja, osobnom i materijalnom ustroju te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada Rijeke, a u cilju razvoja vlastitih snaga za djelovanje na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje ljudi i materijalnih dobara redovna djelatnost, Stožer civilne zaštite za područje grada Rijeke i postrojbe civilne zaštite Grada Rijeke trebaju iskazivati prioritete materijalno-tehničkog razvoja (nabava osobne i skupne opreme) sukladno Pravilniku o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (“Narodne novine” broj 111/07) te planirati i provoditi osposobljavanja, uvježbavanja, aktiviranja i druge aktivnosti.

U narednom razdoblju potrebno je nastaviti s edukacijom i osposobljavanjem postrojbi civilne zaštite te izvršiti edukaciju i osposobljavanje Stožera civilne zaštite za područje grada Rijeke, kao i dijela povjerenika civilne zaštite koji još nisu prošli osposobljavanje.

Potrebno je i preustrojiti postrojbu civilne zaštite za spašavanje iz ruševina i kadrovskom popunom iz sastava ostalih operativnih snaga (dobrovoljni vatrogasci, Hrvatska gorska služba spašavanja, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa), na sličan način kojim funkcioniraju postrojbe za spašavanje u ruševinama u zapadnim zemljama.

Kroz takve aktivnosti povećavat će se mogućnosti osiguravanja uvjeta za učinkovito provođenje mjera civilne zaštite (sklanjanje, evakuacija, zbrinjavanje) te drugih aktivnosti iz mjera zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i spašavanja.

U narednom razdoblju potrebno je ažurirati i revidirati Procjenu ugroženosti i Plana zaštite i spašavanja.

 

 

2. VATROGASTVO

 

U Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu planirana su sredstva za potrebe vatrogastva u iznosu od 17.795.010,00 kuna.  

Projekcijom Proračuna Grada Rijeke za razdoblje 2018. i 2019. planirani su iznosi od 17.860.010,00 kuna u 2018. godini i 18.024.010,00 kuna z 2019. i 2020. godini.

 

 

 

3.         SKLONIŠTA


U svrhu održavanja stanja skloništa na postojećoj razini u sljedećem razdoblju u Proračunu Grada Rijeke planiraju se godišnji iznosi od 50.000,00 kuna    

 

 

4. SLUŽBE I POSTROJBE PRAVNIH OSOBA KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U SVOJOJ REDOVNOJ DJELATNOSTI

 

Među službe i postrojbe pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovnoj djelatnosti ubrajaju se Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka, Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka, Gradsko društvo Crvenog križa Rijeka, TTS Team 24 d.o.o. Rijeka, Dezinsekcija d.o.o. Rijeka, IND-EKO d.o.o. Rijeka, Rijekatank d.o.o. Rijeka, Jadranski pomorski servis d.o.o. Rijeka, Veterinarska stanica Rijeka d.o.o. i DLS d.o.o. Rijeka.

Za realizaciju programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Rijeka (akcije spašavanja, održavanja znanja i sposobnosti te izobrazbe i uvježbavanja novih kadrova, troškova potražnih pasa, kao i tekućih troškova) Grad Rijeka je za potrebe Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka u narednom razdoblju utvrdio iznos od 200.000,00 kuna koji će se realizirati kroz godišnji Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanica Rijeka.

Za potrebe potražnih akcija za unesrećenim osobama u ruševinama, odronima te ostalim nepristupačnim mjestima u Proračunu Grada Rijeke za Hrvatsku udrugu za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka utvrđen je iznos od 20.000,00 kuna.

S Gradskim društvom Crvenog križa Rijeka potpisan je Ugovor o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća te će se u narednom razdoblju i unapređivati suradnja.

U suradnji s Primorsko-goranskom županijom pristupit će se opremanju pokretne kuhinje čiju je nabavu financirao Grad Rijeka.

Za ostale pravne osobe navedene u ovoj točki, na temelju Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, u sljedećem razdoblju nastavit će se postupak dostavljanja Izvoda iz Plana zaštite i spašavanja i Procjene ugroženosti te potpisivanje Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća.

 

 

5. OSTALE SLUŽBE I PRAVNE OSOBE OD INTERESA ZA SUSTAV CIVILNE ZAŠTITE (OSTALE GOTOVE SNAGE)

 

Ostale pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite su KD Vodovod i kanalizacija d.o.o. Rijeka, KD Kozala d.o.o. Rijeka, KD Autotrolej d.o.o. Rijeka, RIJEKA plus d.o.o. Rijeka, Rijeka promet d.d. Rijeka, Energo d.o.o. Rijeka, Novotehna d.d. Rijeka, GP KRK d.d. Krk, Luka Rijeka d.d. Rijeka, 3. MAJ Brodogradilište d.d. Rijeka, Ceste – Rijeka d.o.o. Kukuljanovo, Jami oprema d.o.o. Rijeka, Savez izviđača Rijeka, Jadran hoteli d.d. Rijeka, SECURITAS HRVATSKA d.o.o. Zagreb, CB Radio klub Rijeka te Pilotski klub “Krila Kvarnera”.

Pravne osobe navedene u ovoj točki određene su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke. Navedenim pravnim osobama zaštita i spašavanje nije redovna djelatnost, ali se po potrebi uključuju u sustav civilne zaštite ljudskim i materijalnim resursima.

Grad Rijeka u suradnji sa Savezom izviđača Rijeke utvrđuje potrebu za materijalnim sredstvima od zajedničkog interesa (šatori i sl.), kako bi se nabavila potrebna oprema prema zajednički utvrđenim prioritetima.

Za Pilotski klub “Krila Kvarnera” svake godine osiguravaju se proračunska sredstva za potrebe avio izviđanja u periodu vrlo velikih i velikih požarnih opasnosti tijekom ljetnih mjeseci.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2170-01-16-00-17-3
Rijeka, 9. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Financijski plan za razvoj sustava civilne zaštite u razdoblju 2017.-2020. godine