GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12) te članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

R J E Š E NJ E
o imenovanju Stručnog povjerenstva za koncesije na pomorskom dobru
na području grada Rijeke

                                                         

 

 

Članak 1.

 

Imenuje se Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Stručno povjerenstvo) u sastavu:

– Branislava Dželajlija, dipl. iur., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za predsjednicu
– Tatjana Pavačić, dipl. ing. građ, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za članicu,
– Dino Matešić, oec, Turistička zajednica Grada Rijeke, za člana,
– Eda Rumora, dipl. ing. arh., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za članicu,
– Zoran Šuman, dipl. oec., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, za člana,
– Dejan Mavrinac, dipl. iur., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za zamjenika predsjednice,
– Adriana Šneler, dipl. ing. građ, Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za zamjenicu članice,
– Petar Škarpa, dipl. oec, Turistička zajednica Grada Rijeke, za zamjenika člana,
– Ksenija Sušanj, dipl. ing. arh., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za zamjenicu članice,
– Dario Dobrilović, dipl. oec., Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za poduzetništvo, za zamjenika člana.

 

 

 

Članak 2.

     

Zadaće Stručnog povjerenstva određene su Zakonom o koncesijama.

 

 

 

Članak 3.

 

Članovi Stručnog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine i mogu se ponovno imenovati.

 

 

Članak 4.

 

Tehničke, stručne i administrativne poslove za potrebe Stručnog povjerenstva obavlja Odjel gradske uprave za komunalni sustav.

 

 

 

Članak 5.

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/12
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 9. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.