GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i  15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

O D L U K U
o izmjenama i dopunama
Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16), u članku 10. iza stavka 5. dodaje se novi stavak 6. koji glasi:

“Odredba stavka 5. ovoga članka ne odnosi se na vlastite i namjenske prihode proračunskih korisnika Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i Psihijatrijske bolnice Lopača, koji prihodi se uplaćuju i izvršavaju preko njihovih računa.”

 

 

 

Članak 2.

 

U članku 11. stavak 2. mijenja se i glasi:

“Prihodi iz stavka 1. ovoga članka planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika, mogu se koristiti isključivo za namjene utvrđene financijskim planovima i uplaćuju se na račun Proračuna, osim prihoda iz članka 10. stavka 6. ove Odluke koji se uplaćuju na račun navedenih proračunskih korisnika.”

Stavak 6. mijenja se i glasi:

“Proračunski korisnici iz stavka 1. ovoga članka odgovorni su za naplatu prihoda i primitaka u okviru svoje nadležnosti i za njihovu uplatu u Proračun, osim prihoda i primitaka proračunskih korisnika iz članka 10. stavka 6. ove Odluke, te za izvršavanje svih rashoda u skladu s odobrenim namjenama.”

 

 

Članak 3.

 

U članku 13. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Prihodi koje proračunski korisnici iz članka 11. stavka 1. Odluke ostvaruju od obavljanja poslova na tržištu i u tržišnim uvjetima (vlastiti prihodi), planiraju se u financijskim planovima proračunskih korisnika i uplaćuju na račun Proračuna, osim prihoda proračunskih korisnika iz članka 10. stavka 6. ove Odluke.”

 

 

 

Članak 4.

 

U članku 14. stavak 1. mijenja se i glasi:

“Proračun se izvršava preko jedinstvenog računa Riznice Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Riznica), na način da se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćuju na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavaju s tog računa, osim prihoda proračunskih korisnika iz članka 10. stavka 6. ove Odluke.”

 

 

 

Članak 5.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/11
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 9. ožujka 2017.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.