GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 60. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

O D L U K U
o izmjeni Odluke o uvođenju Riznice Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o uvođenju Riznice Grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 12/15 i 13/16) u članku 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

“U drugoj fazi poslovanje u Riznici obavljat će se na način da će se svi prihodi proračuna i proračunskih korisnika uplaćivati na jedinstveni račun Riznice i sva plaćanja izvršavati s tog računa, osim vlastitih i namjenskih prihoda proračunskih korisnika Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca Rijeka i Psihijatrijske bolnice Lopača, koji će se uplaćivati i izvršavati preko njihovih računa.”

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/10
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 9. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.