GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 35. i 53. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) te članka 46. i 68. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

U Odluci o ustrojstvu upravnih tijela Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 46/12 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 13/15) članak 7. mijenja se i glasi:

“Ustrojstvene jedinice u sastavu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem jesu: Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju, Direkcija za gospodarenje zemljištem i Direkcija za provedbu integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU).”

 

 

 

Članak 2.

 

Članak 8. mijenja se i glasi:

“U Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem obavljaju se poslovi osiguravanja uvjeta za gospodarenje prostorom grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, uređivanje građevinskog zemljišta i promicanje djelatnosti zaštite okoliša, poslovi u svezi pripreme i vođenja kapitalnih projekata kojih je Grad investitor kao i složenih projekata za druge investitore (do njihove realizacije), administrativni i stručni poslovi za potrebe tijela Urbane aglomeracije Rijeka, izrade i provedbe Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka te poslovi i funkcije Posredničkog tijela (PT) integriranih teritorijalnih ulaganja i ostali poslovi vezani za implementaciju mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja (ITU mehanizam).

Poslovi iz stavka 1. ovoga članka uključuju:
– promicanje razvojnih strategija i projekata uređenja prostora u svrhu učinkovitijeg raspolaganja prostorom,
– suradnju u provedbi sustava koordinacije interesa Grada s interesima susjednih općina, gradova, Primorsko-goranske županije i Republike Hrvatske,
– pripremu, koordinaciju izrade i donošenje dokumenata prostornog uređenja na području grada,
– organizaciju i koordinaciju izrade prostornih i projektnih studija te projektne dokumentacije za kapitalne i razvojne projekte Grada te druge projekte utvrđene programom rada,
– praćenje stanja u području prometa, infrastrukture, zaštite okoliša i graditeljske baštine te predlaganje mjera za njihovo poboljšanje,
– stručno-analitičke poslove, organizaciju i vođenje izrade dokumenata zaštite i unapređenja stanja okoliša i održivog razvitka te procjenu utjecaja na okoliš na zahvate čiji je nositelj Grad,
– informiranje javnosti o okolišu, koordinaciju i organizaciju lokalnih događanja povodom obilježavanja značajnih datuma i zaštite prirode i okoliša te suradnju s nevladinim udrugama i mjesnom samoupravom iz područja zaštite prirode i okoliša,
– osmišljavanje, promociju i prezentaciju razvojnih projekata Grada na tržištu nekretnina,
– rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i tehničku pripremu građevinskog zemljišta za realizaciju kapitalnih i razvojnih projekata Grada, za gradnju objekata i uređenje javnih površina, koji je investitor Grad, kao i za potrebe daljnjeg raspolaganja zemljištem,
– prikupljanje dokumentacije, ovjeru dokumentacije i provođenje postupka u pravnom prometu zemljištem u vlasništvu Grada te sudjelovanje i praćenje sudskih i drugih postupaka koji se vode u svezi zemljišta od interesa za Grad,
– obavljanje poslova državne uprave u gospodarenju zemljištem, koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada,
– osnivanje i vođenje katastra vodova, osnivanje i vođenje izvorne evidencije naselja, ulica i kućnih brojeva te određivanje kućnih brojeva,
– vođenje evidencije o zemljištu u vlasništvu Grada te omogućavanje pravovremenog, cjelovitog, istinitog i preciznog iskazivanja zemljišta u
vlasništvu Grada te nastalih promjena u GIS bazi podataka i u analitičkim evidencijama gradskog knjigovodstva koje se vode u Odjelu gradske uprave za financije,
– obavljanje administrativno-tehničkih poslova za potrebe posebnih radnih i stručnih tijela iz djelokruga rada Odjela,
– obavljanje administrativnih i stručnih poslova za potrebe tijela Urbane aglomeracije Rijeka,
– pripremu, koordinaciju i sudjelovanje u izradi i provedbi Strategije razvoja Urbane aglomeracije Rijeka,
– stručnu podršku i suradnju sa stručnim službama članica Urbane aglomeracije Rijeka te nadležnim tijelima u pripremi i provedbi projekata Urbane aglomeracije Rijeka,
– ocjenjivanje kvalitete projektnih prijedloga i obavljanje ostalih poslova funkcije posredničkog tijela mehanizma integriranih teritorijalnih ulaganja i prenesenih aktivnosti Upravljačkog tijela operativnih programa,
– suradnju s Koordinacijskim tijelom, Upravljačkim tijelom i Posredničkim tijelima tijekom provedbe i praćenja Operativnog programa,
– sudjelovanje u radu Odbora za praćenje Operativnog programa, izradi kriterija za odabir projekata, izradi uputa za prijavitelje i aktivnostima zatvaranja Operativnog programa,
– izradu priručnika o internim procedurama i odgovarajućem revizijskom tragu,
– čuvanje dokumenata i evidencije o provedbi funkcija radi osiguravanja odgovarajućeg revizijskog traga te
– provođenje aktivnosti prevencije, otkrivanja i ispravljanja nepravilnosti te utvrđivanje mjera za suzbijanje prijevara, uzimajući u obzir utvrđene rizike.”

 

 

Članak 3.

Pravilnik o unutarnjem redu Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem uskladit će se s odredbama ove Odluke najkasnije u roku od 60 dana od dana njezina stupanja na snagu.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

KLASA: 021-05/17-01/6
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 9. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.