GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 5. stavka 1. Odluke o osnivanju kulturnih vijeća Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 15/12, 5/13 i 33/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13. i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

ODLUKU
o imenovanju kulturnih vijeća Grada Rijeke

 

 

 

 

I.

 

Za članove kulturnog vijeća za glazbenu i glazbeno-scensku umjetnost imenuju se:

– Davor Hrvoj
– dr.sc. Mirna Marić
– Ivica Vrkić.

 

II.

 

Za članove kulturnog vijeća za dramsku umjetnost, ples i pokret imenuju se: 

– Damir Orlić
– dr.sc. Una Bauer
– Jelena Lopatić. 

 

 

 

III.

 

 Za članove kulturnog vijeća za audiovizualnu djelatnost imenuju se:

– Carmen Lhotka
– Ines Volf
– Vanja Jambrović.  

 

 

IV.

 

Za članove kulturnog vijeća za knjigu i nakladništvo imenuju se:

– Lea Lazzarich
– Darija Žilić
– Kristian Novak.  

 

 

V.

 

Za članove kulturnog vijeća za muzejsku djelatnost i likovnu umjetnost imenuju se:

– Sabina Sabolović
– Vana Gović
– Nika Rukavina.

 

 

 

 VI.

 


Za članove kulturnog vijeća za nove medijske kulture imenuju se:

– Tomislav Medak
– Slobodan Jokić-Dan Oki
– Ingeborg Fülepp.

 

 

VII.

 


Za članove kulturnog vijeća za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara imenuju se:

– mr.sc. Alan Braun
– dr.sc. Biserka Dumbović Bilušić
– doc.dr.sc. Damir Tulić.

 

VIII.

 

Mandat članova kulturnih vijeća traje četiri godine, a teče od 29. ožujka 2017. godine.

 

IX.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/5
URBROJ: 2170-01-16-00-17-2
Rijeka, 9. ožujka 2017.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.