GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 64. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), članka 31. stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš (“Narodne novine” broj 3/17) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 27. veljače 2017. godine, donio je

 

 

 

 

O D L U K U
kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke

 

 

 

Članak 1.

 

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem (u daljnjem tekstu: Odjel) proveo je postupak Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 4/15 i 7/16) – u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana, na temelju Odluke o pokretanju postupka Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Grada Rijeke” broj 10/16) – u daljnjem tekstu: Odluka o pokretanju postupka Ocjene.

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana utvrđeno je da Izmjene i dopune Plana neće imati vjerojatno značajan utjecaj na okoliš na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja Izmjena i dopuna Plana na okoliš.

 

 

Članak 2.

 

Ove Izmjene i dopune Plana donose se radi:

– usklađenja trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti s trasom utvrđenom Odlukom o donošenju Prostornog plana Primorsko-goranske županije (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 32/13) – u daljnjem tekstu: Prostorni plan P,

– korekcije dijelova željezničke infrastrukture postojeće pruge M202 Zagreb – Rijeka sukladno rezultatima Studije okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane (Željezničko projektno društvo d.d., Zagreb, listopad 2014. godine),

– utvrđivanja uvjeta gradnje na područjima sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene u zaštićenom obalnom području mora,

–  razmatranja uvjeta smještaja i gradnje unutar područja namjene “Javna i društvena namjena”,

– usklađenja s odredbama Zakona o prostornom uređenju (“Narodne novine” broj 153/13) – u daljnjem tekstu: Zakon, na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja na području grada Rijeke,

– razmatranja uvjeta smještaja i gradnje unutar područja namjene “Sportsko rekreacijska namjena – rekreacija”,

– izmjene površine izdvojenog građevinskog područja oznake IS-22,

– prenamjene površine izdvojenog građevinskog područja oznake I1-5 (Industrijsko područje Škurinjska draga),

– prenamjene područja Z3-19 u područje namjene „Sportsko rekreacijska namjena – rekreacija”,

– prenamjene područja smještenog južno od raskrižja Krnjevo iz područja “Mješovite namjene – pretežito stambene namjene” u područje “Mješovite namjene – pretežito poslovne namjene”,

– utvrđivanja uvjeta gradnje višestambenih građevina,

– izmjene trase prometnice oznake SU-XI,

– izmjene koridora/trase uspinjače/žičare od Školjića do Trsata,

– analize i redefiniranja lokacija i uvjeta smještaja i gradnje građevina za gospodarenje otpadom,

– ispravka očite greške/propusta ili usklađenja s ostalim dijelovima Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 7/07 i 14/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 8/14) – u daljnjem tekstu: Plan.

 

 

Članak 3.

 

U sklopu izrade Izmjena i dopuna Plana potrebno je ostvariti sljedeće ciljeve i programska polazišta:

– utvrditi uvjete gradnje građevina i uređenja površina unutar građevinskih područja sportsko-rekreacijske i ugostiteljsko-turističke namjene smještenih unutar zaštićenog obalnog područja mora,

– izvršiti usklađenje Plana s važnijim infrastrukturnim projektima na području grada Rijeke,

– izvršiti usklađenje Plana s odredbama Zakona na način da se redefiniraju obuhvat i vrste planova užeg područja,

– utvrditi mrežu lokacija i uvjeta gradnje i uređenja građevina odgoja i obrazovanja,

– utvrditi uvjete smještaja i gradnje unutar područja namjene “Sportsko rekreacijska namjena – rekreacija”,

– utvrditi trasu prometnice oznake SU-XI,

– utvrditi površinu izdvojenog građevinskog područja oznake IS-22,

– izvršiti prenamjenu ili unutar postojeće namjene utvrditi dozvoljene djelatnosti unutar pojedinih izdvojenih građevinskih područja u cilju omogućavanja gospodarskog razvoja,

– utvrditi lokacije i uvjeta smještaja i gradnje građevina za gospodarenje otpadom,

– utvrditi uvjete gradnje višestambenih građevina.

 

 

 

Članak 4.

 

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Odjel je zatražio mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, a koje su navedene u privitku koji čini sastavni dio ove Odluke (Privitak I.).

U zakonskom roku zaprimljena su sljedeća mišljenja:

 1. Mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave za zaštitu prirode (KLASA: 612-07/16-58/43, URBROJ: 517-07-2-2-16-3 od 23.08.2016. godine) da za Izmjene i dopune Plana ne treba provesti postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i da su Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu.
 1. Mišljenje Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela u Rijeci za područje Primorsko-goranske županije (KLASA: 612-08/16-10/0326, URBROJ: 532-04-02-11/9-16-2 od 25.08.2016. godine) da je potrebna provedba postupka strateške procjene za Izmjene i dopune Plana zbog promjena koje su vezane uz korekcije dijelova željezničke infrastrukture koja prolazi kroz izgrađeno urbano područje, šumska i poljoprivredna zemljišta, kao i zbog uključivanja područja sportsko-rekreacijske namjene u zaštićenom obalnom području mora u građevinsko naselja te izmjenu koridora/trase uspinjače od Školjića do Trsata.
 1. Mišljenje Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, Uprave za prostorno uređenje,pravne poslove i programe Europske unije (KLASA: 350-01/16-02/317, URBROJ: 531-05-1-16-2 od 03.08.2016. godine) da predmetno ministarstvo ne sudjeluje u postupku strateške procjene utjecaja na okoliš za planove lokalne razine.
 1. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (KLASA: 351-01/16-04/45, URBROJ: 2170/1-03-08/1-16-2 od 31.08.2016. godine) da za je za Izmjene i dopune Plana potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš iz razloga što se planira usklađenje trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti s trasom utvrđenom Prostornim planom PGŽ i korekcija dijelova željezničke infrastrukture postojeće pruge M202 Zagreb-Rijeka, odnosno zahvati za koje je na temelju Uredbe o procjeni zahvata na okoliš (“Narodne novine” broj 61/14) potrebno provesti ocjene o potrebi procjene odnosno procjene utjecaja na okoliš.
 1. Mišljenje Primorsko-goranske županije, Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (KLASA: 053-02/16-01/192, URBROJ: 2170/1-08/2-16-2 od 12.08.2016. godine) da nema potrebe izraditi Stratešku procjenu za Izmjene i dopune Plana, osim ukoliko one služe kao podloga za kandidiranje programa za financiranje sredstvima Europske unije.
 1. Mišljenje Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Zdravstveno-ekološki odjela (Znak: 02-200-27/47-16 od 10.08.2016. godine) da ne inzistira na potrebi provedbe postupka strateške procjene za Izmjene i dopune Plana.
 1. Mišljenje Hrvatskih autocesta d.o.o. (Broj: 4211-700-1897/16-GKS od 02.08.2016. godine) da nema potrebe za provedbom predmetne strateške procjene utjecaja na okoliš.
 1. Mišljenje HŽ Infrastruktura d.o.o. (Broj i znak: 4468-1/16 od 03.08.2016.) da nije potrebna provedba postupka strateške procjene za Izmjene i dopune Plana.
 1. Mišljenje Lučke uprave Rijeka (URBROJ: L.U. 648/16 od 26.08.2016. godine) da nema primjedbi ni sugestija.
 1. Mišljenje Državne uprave za zaštitu i spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanje Rijeka (KLASA: 350-03/16-01/09, URBROJ: 543-11-01-16-02 od 08.08.2016. godine) kako nije tijelo nadležno za davanje mišljenja o strateškoj procjeni za potrebe izrade prostorno-planskih dokumenata.
 1. Mišljenje Hrvatskih šuma (URBROJ: DE-01(ŽK)-16-1081/02 od 03. 08. 2016. godine) da nije potrebno vršiti provedbu postupka strateške procjene za Izmjene i dopune Plana.

 

 

Članak 5.

 

U postupku Ocjene o potrebi strateške procjene Izmjena i dopuna Plana Odjel je, uz razloge i ciljeve za izradu Izmjena i dopuna Plana iz članaka 2. i 3. ove Odluke te mišljenja tijela iz članka 4. ove Odluke, naročito uzeo u obzir sljedeće činjenice:

 1. Ciljevi i programska polazišta Izmjena i dopuna Plana odnose se na zahvate u administrativnim granicama grada Rijeke.

Utjecaj Izmjena i dopuna Plana odnosi se na područje grada Rijeke i njegovih 128.000 stanovnika.

U administrativnim granicama grada Rijeke nalazi se isključivo jedno područje koje je zaštićeno na temelju Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” broj 80/13), a to je spomenik prirode Zametska pećina, na koju se, zbog njene pozicije, ne očekuju utjecaji koji bi se temeljili na Izmjenama i dopunama Plana.

Sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže (“Narodne novine” broj 124/13 i 105/15) u administrativnim granicama grada Rijeke nalazi se dio jednog područja ekološke mreže i to područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) HR2000658 Rječina.

Utvrđeno je da se za Izmjene i dopune Plana zbog udaljenosti lokacija zahvata na koje se odnose Izmjene i dopune Plana od područja ekološke mreže prilikom provedbe Plana ne očekuju značajni utjecaji na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže, pa su stoga Izmjene i dopune Plana prihvatljive za ekološku mrežu. Za Prostorni plan PGŽ u sklopu postupka strateške procjene utjecaja na okoliš proveden je i postupak Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te prilikom izrade Izmjena i dopuna Plana treba na odgovarajući način primijeniti mjere koje proizlaze iz plana višeg reda.

Sagledavanjem mogućih utjecaja planiranih Izmjena i dopuna Plana na sastavnice okoliša mogu se očekivati slični ili isti utjecaji na sastavnice okoliša kao i za važeći Plan.

Rizici za ljudsko zdravlje i okoliš uslijed izvanrednih događaja za Izmjene i dopune Plana uvijek su mogući ali nisu izgledni zbog primjene propisa i mjera zaštite.

 1. Promjene koje se predlažu Izmjenama i dopunama Plana pretežno su vezane na izdvojena građevinska područja. Pojedina izdvojena građevinska područja prerasla su s vremenom okvire i smjer razvoja predviđenog planskim dokumentima te je njihova prenamjena ili povećanje preduvjet poduzimanja daljnjih razvojnih koraka.

   Područja sportsko-rekreacijske namjene oznake R1-1 (Sportsko područje Marčeljeva draga), R1-2 (Sportsko područje Podkoludricu), R1-3 (Sportsko područje Kantrida) i R1-6 (Sportsko područje Krimeja) te područja ugostiteljsko-turističke namjene oznake T1-3 (Ugostiteljsko-turističko područje Kantrida) i T1-4 (Ugostiteljsko-turističko područje Plumbum) su ili izgrađena (R1-2, T1-3 i T1-4) ili je za njih Planom utvrđena mogućnost izgradnje u opsegu koji prelazi okvire utvrđene Zakonom unutar građevinskih područja za izdvojene namjene u zaštićenom obalnom području mora. Njihovim uključivanjem u građevinsko područje naselja stvorit će se pretpostavke za funkcionalnu i prostornu rekonstrukciju tih područja.

 1. Izmjenama i dopunama Plana predlažu se promjene koje su pretežno vezane na tematska usklađenja s donesenim planovima više razine i odredbama Zakona.

Odredbama Zakona ograničene su mogućnosti gradnje u građevinskim područjima za izdvojenu ugostiteljsko-turističku i sportsko-rekreacijsku namjenu kada su ista smještena u zaštićenom obalnom području mora. S druge strane, Prostornim planom PGŽ utvrđeni su kriteriji koji omogućavaju uklapanje građevinskih područja za izdvojenu namjenu u građevinska područja naselja.

Primjena Zakona, koji je stupio na snagu nakon donošenja Plana, ima i drugih utjecaja na prostorno i urbanističko planiranje koji nameću potrebu usklađenja odgovarajućih tekstualnih i grafičkih dijelova Plana u odnosu na primjenu planskih procedura, urbanističkih pokazatelja i terminoloških odrednica utvrđenih Planom.

Značajan dio Izmjena i dopuna Plana odnosi se na usklađivanje s Prostornim planom PGŽ. Za Prostorni plan PGŽ, koji je plan višeg reda, proveden je postupak strateške procjene utjecaja na okoliš te su u sklopu postupka ocjene utjecaja provedbe plana na sastavnice okoliša propisane mjere zaštite okoliša za ublažavanje utjecaja. Sukladno članku 69. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13 i 78/15), u svrhu izbjegavanja umnožavanja strateške procjene nije potrebno provoditi postupak Strateške procjene za Izmjene i dopune Plana, već se prilikom planiranja trebaju na odgovarajući način primijeniti mjere proizašle iz plana višeg reda. Primjenom planskih smjernica mogući utjecaji mogu se na razini Plana ublažiti na prihvatljivu razinu.

Uključivanjem područja koja su do sada bila tretirana kao izdvojena građevinska područja u zaštićenom obalnom području mora u građevinsko područje naselja, kao i redefiniranjem planskih postavki pojedinih područja ne mijenja se karakter dopuštenih zahvata s aspekta zaštite kulturnih dobara.

Primjena Zakona nameće potrebu usklađenja odgovarajućih tekstualnih (odredbi za provođenje) i grafičkih dijelova Plana u odnosu na primjenu planskih procedura, urbanističkih pokazatelja i terminoloških odrednica utvrđenih Planom.

 1. Značajne prostorne izmjene u Plan unosi preuzimanje nove trase obilazne željezničke pruge visoke učinkovitosti utvrđene Prostornim planom PGŽ, što predstavlja i najveći mogući utjecaj na okoliš. U odnosu na postojeću, nova trasa položena je bitno sjevernije i gotovo je u cijelosti tunelska te stoga značajno zaobilazi građevinska područja naselja grada Rijeke, čime se umanjuju negativni utjecaji željezničke pruge (blizina naselju, buka, vibracije i sl.).

Postojeća trasa željezničke pruge kroz grad Rijeku cjelovito je projektno analizirana te je u Plan potrebno unijeti manje promjene, prvenstveno u cilju optimizacije njezinog korištenja za potrebe javnog prijevoza putnika utvrđivanjem točne pozicije stajališta sukladno Studiji okvirnih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Škrljevo – Rijeka – Šapjane, za koju je već izrađena Prethodna studija utjecaja na okoliš.

Željeznička infrastruktura uglavnom prolazi uz trasu postojeće pruge ili kroz izgrađeno urbano područje na kojemu je tlo već zapečaćeno, bez značajnih prirodnih vrijednosti, a tek manjim dijelom presijeca šumska i poljoprivredna zemljišta. Sva podzemna staništa su zaštićena.

Ne očekuju se kumulativni utjecaji temeljem Izmjena i dopuna Plana, a prekograničnih utjecaja nema.

Budući da će nove pruge biti elektrificirane, ocjenjuje se da će utjecaj željezničkog prometa na kakvoću zraka biti vrlo slab.

Ne očekuje se prekoračenje standarda kakvoće okoliša i graničnih vrijednosti temeljem Izmjena i dopuna Plana. Štoviše, nova trasa pruge, puno je pogodnija obzirom na rizike za ljudsko zdravlje i okoliš jer je udaljenija od građevinskog područja naselja (buka, vibracije).

S obzirom na to da se navedene korekcije dijelova željezničke infrastrukture odnose na usklađenje s Prostornim planom PGŽ, a za isti je provedena strateška procjena koja je uključivala i Glavnu ocjenu prihvatljivosti na ekološku mrežu, sukladno članku 69. Zakona o zaštiti okoliša, u svrhu izbjegavanja umnožavanja strateške procjene, ne provodi se procjena za plan na nižoj razini čije polazne osnove je strateška procjena provedena strateškom procjenom na višoj razini za koji je posebnim zakonom utvrđena obveza usklađenosti niže razine s višom.

 1. Uključivanjem područja koja su do sada bila tretirana kao izdvojena građevinska područja u zaštićenom obalnom području mora u građevinsko područje naselja, kao i manjom izmjenom trase žičare ne mijenja se karakter dopuštenih zahvata s aspekta zaštite kulturnih dobara.
 1. Za zahvate planirane Izmjenama i dopunama Plana nisu definirani izvori financiranja te nije moguće predvidjeti hoće li se koristiti sredstva iz Europske unije.

 

 

 

Članak 6.

 

Odjel će o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“ broj 64/08), objavom na službenim stranicama Grada Rijeke.

 

 

Članak 7.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke” .

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/14-90
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 27. veljače 2017.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Privitak 1