GRADSKO VIJEĆE / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. ožujka 2017.

Godina IV - broj 2.Na temelju članka 17. stavka 1. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (“Narodne novine” broj 82/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 9. ožujka 2017. godine, donijelo je

 

 

 

Godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite na području grada Rijeke
s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje

 

 

 

 

Slijedom Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području grada Rijeke za razdoblje 2017. – 2020. godine, utvrđuje se godišnji plan aktivnosti za 2017. godinu.

Tijekom 2017. godine potrebno je:

  1. Izvršiti usklađivanje sa Zakonom o sustavu civilne zaštite i podzakonskim aktima u području civilne zaštite, a osobito:

            – imenovati Stožer civilne zaštite u skladu s Pravilnikom o sastavu stožera civilne zaštite, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite (“Narodne novine” broj 37/16 i 47/16) te provesti njihovo osposobljavanje;

            – donijeti plan vježbi civilne zaštite;

            – imenovati koordinatore na lokaciji;

  1. Raditi na usklađivanju Procjene rizika s aktualnim Pravilnikom o metodologiji za izradu procjena rizika i planova djelovanja civilne zaštite;
  1. Preustrojiti postrojbu civilne zaštite za spašavanje iz ruševina i osposobiti pripadnike postrojbe za spašavanje iz ruševina;
  1. Provoditi osposobljavanje i vježbe postrojbe civilne zaštite opće namjene, provoditi popunu postrojbe novim obveznicima;
  1. Nastaviti s procesom dostavljanja izvoda iz Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od katastrofa i velikih nesreća za grad Rijeku i Plana zaštite i spašavanja za područje grada Rijeke te potpisivanja Ugovora o suradnji u slučaju katastrofa i velikih nesreća;
  1. Nastaviti sufinancirati programske aktivnosti u dosadašnjim iznosima pravnih osoba koje nisu obuhvaćene Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području grada Rijeke, a koje se zaštitom i spašavanjem bave u svojoj redovitoj djelatnosti (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Rijeka i Hrvatska udruga za obuku potražnih pasa – Grupa potražnih pasa Rijeka), kao i onih kojima zaštita i spašavanje nisu redovna djelatnost (Pilotski klubKrila Kvarnera“);
  1. Nastaviti provoditi tekuće i investicijsko održavanje skloništa na dosadašnjoj razini;
  1. Sudjelovati u radu Platforme hrvatskih gradova i županija za smanjenje rizika od katastrofa.

 

 

 

KLASA: 021-05/17-01/8
URBROJ: 2170-01-16-00-17-4
Rijeka, 9. ožujka 2017.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Financijski učinci godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite za trogodišnje razdoblje