GRADONAČELNIK / Datum tiskanog izdanja: Ponedjeljak, 13. veljače 2017.

Godina IV - broj 1.Na temelju članka 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08 i 61/11), članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), a u svezi s Proračunom Grada Rijeke za 2017. godinu (“Službene novine Grada Rijeke” broj 14/16), Gradonačelnik Grada Rijeke, 4. siječnja 2017. godine, donio je

 

 

 

 

 

PLAN
prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu

 

 

 

I.

 

Ovim se Planom prijma u službu u Grad Rijeku za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuje prijam službenika i namještenika u upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke u 2017. godini.

 

 

 

II.

 

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta na neodređeno vrijeme, potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme te potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Grada Rijeke, Ured za unutarnju reviziju Grada Rijeke i Ured za financijsko upravljanje i kontrole Grada Rijeke za 2017. godinu utvrđuje se u tablici koja se nalazi u privitku i čini sastavni dio ovoga Plana (Privitak 1.).

 

 

 

III.

 

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 023-01/17-04/1-87
URBROJ: 2170/01-15-00-17-1
Rijeka, 4. siječnja 2017.

 

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

 Privitak 1.