GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju odredbe članka 6. i članka 39. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

PRORAČUN GRADA RIJEKE ZA 2017. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2018. I 2019. GODINU

 

 

 

Članak 1.

Proračun Grada Rijeke za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) i projekcije za 2018. i 2019. godinu sastoji se od:

 

*tablica Proračuna nalazi se na dnu stranice*

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Proračun GR za 2017. i projekcije za 2018. i 2019. godinu