GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 21. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 56/13, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Programom utvrđuje se održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Rijeke za 2017. godinu, opseg poslova održavanja i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Programa.

Program iz stavka 1.ovoga članka obuhvaća:

*Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini nalazi se na dnu stranice* 

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/107
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

  

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Program održavanja komunalne infrastrukture u 2017. godini