GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju odredbe članka 20. stavka 2. Zakona o tehničkoj kulturi (“Narodne novine” broj 76/93, 11/94 i 38/09), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

PROGRAM
javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke
za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Programom javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti u tehničkoj kulturi od značenja za Grad Rijeku, kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Programom se stvaraju uvjeti za zadovoljavanje potreba u sljedećim aktivnostima:
– obrazovanje u području tehničke kulture,
– promocija tehničke kulture,
– poticanje izvrsnosti u tehničkoj kulturi,
– funkcioniranje sustava tehničke kulture,
– utvrđivanje zdravstvene sposobnosti,
– nagrade i priznanja za tehnička postignuća.

 

 

 

 

Članak 2.

 

Svrha Programa je da se putem programskog cilja sustavno usmjerava razvoj tehničke kulture u Gradu Rijeci.

Cilj donošenja Programa je sufinanciranje javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu, koje javne potrebe čine poglavito sljedeći poslovi i djelatnosti:
– ulaganje u razvoj tehničke kulture,
– poticanje stvaralačkog i znanstvenog rada,
– poticanje tehničkog odgoja i obrazovanja,
– poticanje znanstvenog i tehničkog opismenjivanja, a posebno mladih,
– ulaganje u razvoj natjecanja sudionika u tehničkoj kulturi,
– osiguranje, putem poticajnih financijskih sredstava, očuvanja postojeće kvalitete tehničke kulture, a posebno onog dijela koji značajno doprinosi promidžbi Grada Rijeke na nacionalnoj i međunarodnoj razini,
– poticanje programa organiziranog osposobljavanja i usavršavanja osoba za obavljanje stručnih poslova u tehničkoj kulturi. 

Ostvarivanjem cilja iz stavka 2. ovoga članka, omogućit će se postizanje dodatne kvalitete i razvoj vrhunske tehničke kulture, a zadržat će se postojeća razina uključenosti u tehničku kulturu djece, mladeži i građana.

 

 

 

Članak 3.

 

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2017. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Rijeke za 2017. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka obavlja Odjel gradske uprave za sport i tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Odjel), sukladno Planu raspodjele sredstava za programe javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu po aktivnostima i Odluci o izvršavanju Proračuna Grada Rijeke za 2017. godinu.

Plan iz stavka 2. ovoga članka nalazi se u privitku koji čini sastavni dio ovoga Programa.

Detaljni plan raspodjele financijskih sredstava unutar Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Grada Rijeke za 2017. godinu po aktivnostima i korisnicima na prijedlog Odjela utvrđuje Gradonačelnik Grada Rijeke i usvaja Gradsko vijeće Grada Rijeke, po provedenom Javnom pozivu.

Odjel s korisnikom sklapa Ugovor temeljem dostavljenog izvješća o realizaciji Programa u prethodnoj kalendarskoj godini.

 

 

 

Članak 4.

 

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava za programe, korisnik podnosi polugodišnja i godišnja izvješća Odjelu.

Korisnik također podnosi Odjelu ovjereni završni račun i to najkasnije do 15. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

 

 

 

Članak 5.

 

Odjel prati namjensko korištenje sredstava i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Gradonačelniku Grada Rijeke.

 

 

 

Članak 6.

 

Ovaj Program objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”, a stupa na snagu 1. siječnja 2017. godine.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/105
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

Plan raspodjele sredstava Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi