GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), članka 33. stavka 13. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (“Narodne novine” broj 94/13) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

P R O G R A M
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

 

 

 

I. OPĆA ODREDBA

 

 

Članak 1.

 

 

 

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabava opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad) za 2017. godinu za:
– javne površine,
– nerazvrstane ceste,
– javnu rasvjetu,
– groblja,
– prijevoz putnika,
– tržnice na malo.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture te za nabavu opreme, kao i iskaz financijskih sredstava u kunama potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

           

 

 II. GRADNJA JAVNIH POVRŠINA

 

 

 

Članak 2.

           

Gradnja javnih površina financirat će se iz sredstava Proračuna Grada za namjene kako slijedi:

*Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini i Prilog 1. nalaze se na dnu stranice* 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/106
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

 

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2017. godini
Prilog 1. Program gradnje