GRADONAČELNIK / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 5. Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (“Narodne novine” broj 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14) i članka 58. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10, 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradonačelnik Grada Rijeke, 13. prosinca 2016. godine, donio je

 

 

 

 

 

P L A N
upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se redovno upravljanje pomorskim dobrom, sredstva za redovno upravljanje pomorskim dobrom, popis djelatnosti iz Jedinstvenog popisa djelatnosti na pomorskom dobu (“Narodne novine” 36/04, 63/08, 133/13 i 63/14), koje se mogu obavljati na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad), uvjete i mikrolokacije za obavljanje tih djelatnosti u 2017. godini.

 

Članak 2.

 

U 2017. godini planiraju se izvesti sljedeći radovi održavanja pomorskog dobra:

 *Plan upravljanja pomorskim dobrom za 20167 godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

 

KLASA: 023-01/16-04/92-86
URBROJ: 2170/01-15-00-16-1
Rijeka, 13. prosinca 2016.

 

 

 

Gradonačelnik
mr.sc. Vojko Obersnel, v.r.

 

Plan upravljanja pomorskim dobrom za 2017. godinu