GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 6. Odluke o načinu financiranja djelatnosti mjesnih odbora na području Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 41/08, 44/09 i 46/12) i članka 46 Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

P L A N
raspodjele sredstava za komunalne prioritete
na području mjesnih odbora u 2017. godini

 

 

 

Članak 1.

 

Ovim Planom utvrđuje se raspodjela sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini, opseg radova i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje Plana komunalnih prioriteta.

 

 

 

Članak 2.

 

Komunalni prioriteti za pojedine mjesne odbore na području Grada Rijeke i visina potrebnih financijskih sredstava, utvrđuju se kako slijedi:

 *Plan raspodjele sredstava za komunalne prioritete na području mjesnih odbora u 2017. godini nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/16-01/108
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 

Plan komunalnih prioriteta na području mjesnih odbora u 2017. godini