GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 114b. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (“Narodne novine” broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 i 98/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeka” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

PLAN
raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

Planom raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan) raspoređuju se sredstva spomeničke rente za programe zaštite i očuvanja kulturnih dobara na području Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Grad).

 

 

 

Članak 2.

 

Prihod od spomeničke rente planiran je u Proračunu Grada za 2017. godinu u ukupnom iznosu od 11.200.000,00 kuna.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovoga članka, po projektima i programima, utvrđuje se kako slijedi:

*Plan raspodjele sredstava spomeničke rente za 2017. godinu nalazi se na dnu stranice*

 

 

KLASA: 021-05/16-01/109
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

 Plan spomeničke rente za 2017