GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 56. Zakona o koncesijama (“Narodne novine ” broj 143/12) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

PLAN
davanja koncesija na području grada Rijeke za 2017. godinu

 

 

 

Članak 1.

 

  Donosi se Plan davanja koncesija na području grada Rijeke za 2017. godinu (u daljnjem tekstu: Plan).

 

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka planira u 2017. godini dati sljedeće koncesije:

 1. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – tržnice na malo:
  – planirani broj koncesija: jedna koncesija,
  – rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,
  – procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 1.240.000,00 kuna,
  – planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
  – pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12) i Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/11).
 2. Koncesija za obavljanje komunalne djelatnosti – obavljanje dimnjačarskih poslova na području grada Rijeke:
  – planirani broj koncesija: jedna koncesija,
  – rok na koji se koncesija planira dati: pet godina,
  – procijenjena godišnja naknada za koncesiju iznosi 300.000,00 kuna,
  – planirani rashodi od koncesije utvrđuju se u visini troškova provođenja postupka za davanje koncesije,
  – pravna osnova za davanje koncesije: Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15), Zakon o koncesijama (“Narodne novine” broj 143/12) i Odluka o određivanju komunalnih djelatnosti koje se obavljaju na temelju ugovora o koncesiji na području grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 21/11).

 

 

 

Članak 3.

 

Ovaj Plan stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/113
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.