GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,143/12, 152/14 i 85/15-pročišćeni tekst), članka 48, stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Sušak (n.i.) označenog kao k.č. broj 1449/10, površine 2.420 m2, ukupne vrijednosti 3.285.000,00 kn.
  1.  Ponuditeljem za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog 15. studenog 2016. godine, utvrđuje se trgovačko društvo SIGMA RIJEKA d.o.o. Zagreb, Zagrebačka cesta 132, s ponuđenom zamjenom nekretnina označenih kao dio k.č. broj 166/2 i dio k.č. broj 176/41, obje upisane u zk.ul. 2480 k.o. Kozala, ukupne procijenjene površine 4.560 m2 i ukupne vrijednosti od 3.285.000,00 kn uvećane za pripadajuće poreze.
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će u ime Grada Rijeke, ugovor o zamjeni nekretnina s trgovačkim društvom SIGMA RIJEKA d.o.o. Zagreb, Zagrebačka cesta 132, temeljem kojeg će:

          – Grad Rijeka steći u vlasništvo nekretnine označene kao dio k.č. broj 166/2 i dio k.č. broj 176/41, obje
             upisane u zk.ul. 2480 k.o. Kozala, ukupne procijenjene površine 4.560 m2

          – trgovačko društvo SIGMA RIJEKA d.o.o. Zagreb steći u vlasništvo nekretnine označene kao k.č. broj
            1449/10 u k.o. Sušak (n.i.).

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/118
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.