GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

ODLUKU
o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će Predugovor o zamjeni nekretnine u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Srdoči, koja čini građevinsku česticu za izgradnju obiteljske/višeobiteljske građevine na lokaciji Kantrida 1, gruntovne oznake – dio k.č. broj 1693/2 u k.o. Srdoči, površine 993 m2 i ukupne vrijednosti 5.759.400,00 kn (5.800,00 kn/m2).
  1. Ponuditeljicom za sklapanje Predugovora o zamjeni nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 21. listopada 2016. godine, utvrđuje se Radmila Milardović iz Cernika, Cernik 126, s ponuđenom zamjenom nekretnina u k.o. Podvežica i k.o. Sušak (n.i.), koje se sukladno Detaljnom planu uređenja gradskog područja Pećine (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 13/09) nalaze u građevinskim česticama oznaka Z1-8 planirane za uređenje javne zelene površine – javnog parka i KP-12 planirane za izgradnju kolno-pješačke površine/parkirališta, ukupne površine 853,5 m2 i ukupne vrijednosti 710.010,00 kn, uz plaćanje razlike u vrijednosti nekretnina koje su predmet zamjene .
  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, Predugovor o zamjeni nekretnina s Radmilom Milardović iz Cernika, Cernik 126.

Ispunjenjem Predugovora o zamjeni nekretnina:

      – Grad Rijeka steći će u vlasništvo nekretnine označene kao: k.č.broj 1352/2, park od 486 m2, upisana u
         z.k.ul.broj 850 k.o. Podvežica, k.č.broj 1352/4, gradilište od 48 m2, upisana u z.k.ul.broj 829 k.o. Podvežica,
         ½ dijela k.č.broj 6823/3, park, put i stepenište od 437 m2, upisana u z.k.ul.broj 5194 k.o. Sušak (n.i.) i ½
         dijela k.č.broj 6823/4, park od 202 m2, upisana u z.k.ul.broj 5194 k.o. Sušak (n.i.).

      – Radmila Milardović iz Cernika, Cernik 126, steći će u vlasništvo dio nekretnine označene kao k.č. broj 1693/2
         u površini od 993 m2 u k.o. Srdoči, uz plaćanje razlike u vrijednosti nekretnina koje se zamjenjuju u iznosu
        od 5.049.390,00 kn, sukladno uvjetima provedenog javnog natječaja.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/119
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.