GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (“Narodne novine” broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14 i 81/15-pročišćeni tekst), članka 48. stavka 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst i 137/15) i članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

 

ODLUKU
o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke

 

 

 

  1. Grad Rijeka sklopit će ugovor o zamjeni nekretnina u vlasništvu Grada Rijeke u k.o. Srdoči označenih kao: k.č. broj 1766/2 površine 202 m2, k.č.broj 1766/10 površine 691 m2, k.č. broj 1766/21 površine 37 m2, k.č. broj 1766/24 površine 589 m2 (po prijedlogu parcelacije) i k.č. broj 1766/26 površine 60 m2, ukupne površine 1.579 m2 i ukupne vrijednosti 1.824.162,00 kn.
  1. Ponuditeljicama za sklapanje ugovora o zamjeni nekretnina iz točke 1. ove Odluke, na temelju provedenog javnog natječaja objavljenog dana 6. prosinca 2016. godine, utvrđuju se Tatjana Saršon iz Rijeke, Ivana Ćikovića Belog 19 i Neda Nenadić iz Rijeke, Ludvetov breg 20, s ponuđenom zamjenom nekretnina u k.o. Srdoči označenih kao: k.č. broj 1764/2 površine 1.254 m2, k.č. broj 1764/3 površine 52 m2 i k.č. broj 1765/3 površine 118 m2, ukupne površine 1.424 m2 i ukupne vrijednosti 1.824.162,00 kn.

Sukladno Detaljnom planu uređenja dijela stambenog područja Martinkovac (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 18/09 i 51/13) ponuđeno zemljište čini dio građevne čestice na kojoj je planirano uređenje javne zelene površine – javnog parka, planske oznake JZ-30.

  1. Na temelju ove Odluke, Gradonačelnik Grada Rijeke sklopit će, u ime Grada Rijeke, ugovor o zamjeni nekretnina s Tatjanom Saršon iz Rijeke, Ivana Ćikovića Belog 19 i Nedom Nenadić iz Rijeke, Ludvetov breg 20, kojim će:

          – Grad Rijeka steći u vlasništvo nekretnine u k.o. Srdoči, označene kao: k.č. broj 1764/2 površine 1.254 m2,
             k.č. broj 1764/3 površine 52 m2 i k.č. broj 1765/3 površine 118 m2, ukupne površine 1.424 m2 i ukupne
            
vrijednosti 1.824.162,00 kn,

         – Tatjana Saršon iz Rijeke, Ivana Ćikovića Belog 19 i Neda Nenadić iz Rijeke, Ludvetov breg 20, steći u
           vlasništvo nekretnine u k.o. Srdoči, označene kao: k.č. broj 1766/2 površine 202 m2, k.č. broj 1766/10
           površine 691 m2, k.č. broj 1766/21 površine 37 m2, k.č. broj 1766/24 površine 589 m2 (po prijedlogu
           parcelacije) i k.č. broj 1766/26 površine 60 m2, ukupne površine 1.579 m2 i ukupne vrijednosti
           1.824.162,00 kn.

  1. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/120
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.