GRADSKO VIJEĆE / Ponedjeljak, 23. prosinca 2016.

Godina III - broj 14.Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke (“Službene novine Primorsko-goranske županije” broj 24/09, 11/10 i 5/13 i “Službene novine Grada Rijeke” broj 7/14 i 7/16 – pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke, na sjednici 22. prosinca 2016. godine, donijelo je

 

 

 

 

ODLUKU
o uspostavljanju partnerstva Grada Rijeke s Hrvatskim nogometnim klubom
“Rijeka” s.d.d. i zakladom “Stichting Social Sport”

 

 

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom Grad Rijeka uspostavlja partnerski odnos s Hrvatskim nogometnim klubom “Rijeka” s.d.d. (u daljnjem tekstu: HNK Rijeka s.d.d.) i zakladom “Stichting Social Sport”, na razdoblje od pet godina, u cilju poticanja i promicanja sporta, osobito sporta djece i mladeži članova HNK Rijeka s.d.d., što s obzirom na značenje HNK Rijeka s.d.d. za razvoj nogometnog sporta lokalne zajednice te brojnost djece i mladeži članova HNK Rijeka s.d.d. predstavlja zajednički interes partnera.

 

 

Članak 2.

 

Grad Rijeka izražava namjeru zadržavanja dionica HNK Rijeka s.d.d. kojih je imatelj za cijelo vrijeme trajanja partnerskog odnosa iz članka 1. ove Odluke.

Grad Rijeka izražava namjeru sufinanciranja sportskih aktivnosti djece i mladeži članova HNK Rijeka s.d.d. te sudjelovanja u osiguravanju uvjeta za bavljenje sportom istih putem Programa javnih potreba u sportu Grada Rijeke i ostalih programa Grada Rijeke za cijelo vrijeme trajanja partnerskog odnosa iz članka 1. ove Odluke, a sukladno proračunskim mogućnostima.

 

 

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Rijeke za sklapanje ugovora o partnerstvu iz članka 1. ove Odluke.

 

 

 

Članak 4.

 

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u “Službenim novinama Grada Rijeke”.

 

 

 

KLASA: 021-05/16-01/114
URBROJ: 2170-01-16-00-16-2
Rijeka, 22. prosinca 2016.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE
Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.